Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Socioloxía do consumo e identidades culturais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Avaliación continua de traballos e actividades realizados na aula, a través da entrega dos traballos ou mediante a observación da participación na aula. 45 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE7
CT1
CT3
CT8
CT10
CT13
CT15
CT19
CT20
Debate Debates e discusión ordenadas na aula en torno as temáticas tratadas durante o curso 5 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE7
CT1
CT3
CT8
CT10
CT13
CT15
CT19
CT20
Presentación Exposición, na aula e ante os compañeiros/as, do traballo de investigación, e dos comentarios de textos dos cinco documentos científicos que se van a traballar na aula. Se valorará a sistematización da información, a claridade expositiva, o uso de TICs e a capacidade didáctica de trasmisión de contidos. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE7
CT1
CT3
CT8
CT10
CT13
CT15
CT19
CT20
Traballo Realización de dous exercicios: (1) Elaboración dun proxecto de investigación de análise dunha campaña publicitaria e do perfil sociolóxico do seu target (público obxectivo) e (2) Realización de cinco comentarios de texto ( datos o autor, contexto da obra, resumen, ideas principais e comentario crítico persoal) sobre materiais científicos que se traballarán na aula ao longo do cuatrimestre. Nos dous casos terá que presentarse un traballo impreso e entregarse na data do examen. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE7
CT1
CT3
CT8
CT10
CT13
CT15
CT19
CT20
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da Facultade no espazo "datas exames". 

O alumnado que acceda á segunda convocatoria terá que optar,por realizar unha proba escrita de preguntas abertas sobre o temario da materia , ou ben optar por realizar un traballo sobre algunha temática relacionada coa materia, que será entregado o día do examen. 

O alumnado non presencial deberá examinarse na data oficial de exame através dunha proba escrita de preguntas abertas sobre o temario da materia.

As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de
avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso
académico
.