Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Filosofía: Filosofía social
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
As metodoloxias que se manteñen son o Traballo e a Presentacion

* Metodoloxías docentes que se modifican : O exame de preguntas de desenvolvemento será sustituido por un traballo e unha presentación

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías).
Neste caso enviarase un correo electrónico a profesora para acordar día e hora e a tutoría e esta , farase por outro medio que pode ser outro correo electrónico ou unha videoconferencia

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir.
Non hai modificacions

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe.
Non hai nova bibliografía

* Outras modificacións
non hai

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...

* Probas pendentes que se manteñen
Proba traballo e presentación: [ 60%] [Peso Proposto 60%]
...

* Probas que se modifican
[exame de preguntas de desenvolvemento ] => [traballo e presentación]

* Novas probas. A nova proba será un traballo sobre os contidos da materia.

* Información adicional: o tarballo que sustitue o exame de preguntas de desenvolvemento terá un peso dun 40%.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000