Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil: Inglés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Avaliación continua (en inglés): Realización de exercicios e actividades nas áreas de léxico, gramática, comprensión oral e escrita e produción oral e escrita 25 CB2
CB3
CB4
CE42
CE43
CE44
CE46
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE67
CT1
CT2
CT4
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT18
CT20
CT21
Presentación Avaliación continua (en inglés): Probas para avaliación das competencias orais e escritas adquiridas nos traballos de clase e mediante mensaxes textuais e audiovisuais colgados na plataforma virtual da materia. 25 CB1
CB5
CG11
CE42
CE43
CE44
CE46
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE67
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT18
CT20
CT21
Práctica de laboratorio Avaliación continua (en inglés): Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade presentada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CG7
CE42
CE43
CE44
CE46
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE67
CT1
CT2
CT4
CT12
CT13
CT14
CT16
CT18
CT20
CT21
Exame de preguntas de desenvolvemento Avaliación continua (en inglés): Realización de exercicios e actividades nas áreas de léxico, gramática, comprensión oral e escrita e produción oral e escrita 25 CB1
CB2
CB3
CB5
CE42
CE43
CE44
CE46
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE67
CT1
CT2
CT4
CT13
CT14
CT15
CT16
CT18
CT20
CT21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar a materia será requisito imprescindible aprobar (cun 50% como mínimo) cada un dos catro apartados arriba mencionados. En caso de PLAXIO a cualificación será de SUSPENSO.

Efectuarase un seguimiento de asistencia a clase. En segunda convocatoria e para o alumnado que non se acolle á avaliación continua e/ou non asiste ao 80% das clases, realizarase un exame final que englobe todos os contidos e destrezas. Consistirá nunha presentación da unidade didáctica en horas de titoría (40%), unha proba de exame oral en inglés (30%) e dun exame final con probas de resposta longa en inglés sobre a materia (30%).


De non ter
superada a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na
convocatoria de Xullo.As datas oficiais dos exames poden consultarse na web da Facultade, no espazo DATAS EXAMES.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000