Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Situacións de comunicación en lingua estranxeira: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Proba na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse, partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións, da situación, etc 25 CB3
CG2
CG4
CG11
CE43
CE52
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT14
CT17
CT18
Práctica de laboratorio Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia 50 CE43
CE52
CT1
CT6
CT18
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. 25 CB3
CG11
CE43
CE52
CT1
CT18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Os alumnos que asistan con regularidade a clase (5 faltas máximo sin xustificar) acolleranse á modalidade de evaluación continua: exposicións e controles puntuais 50% ; prácticas de fichas de situacións de comunicación oral e escrita, 50 %.

Aqueles alumnos/as que superen a materia durante o curso terán de presentarse ao exame final  na convocatoria de maio ou xullo, que consistirá nunha parte teórica (50%) da materia desenvolvida no curso e unha parte práctica de fichas de comunicación (50%). 

Data do exame: Consultar a web da facultade.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000