Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Obradoiro de creatividade artística
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ==
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Non existe variación na metodoloxía docente salvo polo cesamento das actividades presenciais que poden supor en certo grao menoscabo na atención directa e personalizada co alumnado, polo demais para suplir esta falta de atención directa ao mesmo, optouse por unha atención continua ao longo de todas as horas da semana mediante unha comunicación directa en tempo real por correo electrónico e mediante a gravación de metodoloxías construtivas da plástica, vídeos aos que os alumnos teñen acceso en calquera momento coa posibilidade de poder atender todas as dúbidas que estimen oportunas. Pola súa banda, as leccións maxistrais seguen impartíndose semanalmente a través de Faitic.

En consecuencia hai que deixar patente que en efecto se manteñen as metodoloxías docentes, o alumnado segue traballando nas tarefas encomendadas previamente e dispón do profesorado para calquera dúbida ou problema que lle poida xurdir.

A comunicación co alumnado é activa, fluída e constante, o alumnado polo xeral expresa dúbidas e promove o asesoramento do profesorado en cada instante, mediante o correo electrónico envíaselle calquera consideración que facilite a comprensión do traballo até a execución definitiva dos mesmos perfectamente elaborados conforme ás competencias que se establecen nas programacións docentes.* Metodoloxías docentes que se modifican
Non existe metodoloxía docente algunha que sexa modificada.

Se facemos unha avaliación atenta pero sintética da programación, fai unha referencia manifesta a uns talleres nos que se promove unha elaboración artística didáctica, daquela un traballo tutelado para avaliación das obras e a súa concepción diverxente e creativa e por último unha especie de prácticas para xerar novas ideas polos métodos de asociación e *sinéctica, este último apartado é o que corresponde ao período do curso que faltaba por concluír e que polo seu confinamento o alumnado está a seguir nas súas casas baixo supervisión do profesor.

Como xa se expresou no apartado anterior non se modificou en ningún detalle a metodoloxía docente, salvo a docencia directa que se deixou de impartir polo cesamento das actividades presenciais, elemento que entendemos non foi óbice para que o alumnado puidese seguir traballando con dedicación e competencia nas súas casas baixo a asesoría docente no día a día.


* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Até agora viñan facendo titorías presenciais usualmente na aula de plástica debido a que o alumnado que viña con algunha consulta traía materiais como pigmentos ou de modelado, todas técnicas adecuadas á estrutura organizativa e infraestrutura da aula de plástica. Tendo en conta do cesamento das actividades presenciais e non sendo xa posible poder interactuar co alumnado nin ofrecerlle as explicacións precisas ante o material co que traballa, en detrimento de iso propúxose un incremento nas horas de atención ao mesmo. Aínda que as titorías viñan exercendo os mércores e venres a razón de 4 horas semanais (parte práctica da materia) e os luns a razón de 2 horas semanais (parte teórica), agora o alumnado como medida compensatoria dispón dunha atención diaria continua pero por vía telemática, sen excluír a posibilidade do envío de vídeos para facilitar a comprensión dos contidos que se establecen na metodoloxía didáctica.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non se considerou necesaria facer modificación algunha respecto dos contidos.
O alumnado até o día 15 de marzo de 2020 puido facer un seguimento da parte teórica conxugándoa con breves exercicios, prácticos, expositivos e de análises de imaxes e vídeos, e como complemento de todas esas actividades, o alumnado seguiu traballando nos exercicios que tiña encomendado até a data de hoxe.


* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Respecto da bibliografía que xa se contempla na programación didáctica, desde obras de Gardner, Bruno, Espriu, etc., como as contempladas na aula de Estanislao Bachrach, as de Kaufman, as de C. Gregoire, F. Manes, e todas as que se fan referencia no blog da materia, os seus contidos están sintetizados no mesmo para que os alumnos poidan axilizar no desenvolvemento dos seus traballos sen deterse na lectura dos mesmos.

O apartado da páxina que os contempla é o seguinte:
http://didactica-de-las-artes.blogspot.com/
http://estudio-de-creatividad.blogspot.com/2014/03/concepto-de-creatividade.html

Tamén se fai referencia no apartado do epígrafe seguinte:
http://estudio-de-creatividad.blogspot.com/2014/03/guia-docente.html

Tamén é coñecedor dos alumnos os estudos dos que se fai tamén referencia no mesmo blog, aqueles que concernen á creatividade respecto de BeanReynold, M. Gilbert, etc., libros que se contemplan na bibliografía da programación.

Tamén é referente para facilitar o desenvolvemento técnico dos traballos:
http://didactica-de-las-artes.blogspot.com/

Técnicas de pintura, debuxo e escultura:
https://www.youtube.com/channel/UC_0FM-gb4UKAMZA3RswcVyA/playlists?disable_polymer=1

Con respecto á parte teórica, facilitouse ao alumnado unha serie de contidos online como plataformas de arte:
https://historia-arte.com
https://masdearte.com/
https://www.artsy.net/

Páxinas de museos con actividades e talleres de educación artística infantil:
https://www.ivam.es/
https://www.centrobotin.org/
http://cgac.xunta.gal/
www.didac.gal

Vídeos:
Curtametraxe “Un can andaluz”:*https://www.rtve.es/*alacarta/vídeos/un-can-andaluz/can-andaluz/1570997/
Vídeo de animación sobre Jackson Pollock: https://www.youtube.com/watch?v=WVeg7mTZ3-E

Documentais:
Chema Madoz: https://www.rtve.es/alacarta/vídeos/imprescindibles/imprescindibles-chema-madoz-regar-escondido/5158161/
Arte século XX: https://www.youtube.com/watch?v=e7xzo_rBuUQ&feature=emb_title


* Outras modificacións
Non se estableceu modificación algunha, tal e como se fai constar nos apartados anteriores.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Quizais a única diferenza adaptativa respecto das consideracións avaliativas previas é aquela referente a que a supervisión ao non ser presencial respecto ao conxunto do alumnado non existe unha aprendizaxe baseada na observación do que se deixa constancia a nivel xeral, isto é, ante calquera consideración correctora que se podía facer previamente ante a xeneralidade do alumnado presente, temos unha situación na que xa non cabe ese tipo de aprendizaxe.

Até o día en que se establece o confinamento e mediante a supervisión das probas realizadas na aula, de avaliacións respecto das imaxes e vídeos mostrados na aula, aos comentarios sobre os mesmos, até os traballos recibidos por parte do alumnado desde o día 16 de marzo até a data actual, neles déixase constancia da aplicación práctica do apreso na aula, levando todos eses coñecementos aos dous traballos prácticos de tema e técnica libre que os alumnos debían e deben realizar baixo un contido estético, plástico e creativo.

Con respecto aos exercicios teóricos propostos como avaliación das leccións maxistrais tampouco houbo modificacións. Exponse un total de 5 pequenos exercicios teóricos dos cales xa se realizaron 4 seguindo os mesmos criterios que os expostos durante a presencialidade da docencia.


* Probas pendentes que se manteñen
Como probas pendentes temos os dous traballos encomendados ao alumnado, para todos aqueles que aínda non puideron levalo a efecto, ou que ben o están realizando neste momento pero que están pendentes de ser concluídos.

Aínda que hai alumnos que xa lles deu tempo de concluír o traballo, hai outros que aínda están en fase de elaboración, seica porque aínda precisan do asesoramento respecto dalgún dos apartados para poder proceder á súa conclusión.

Desde a parte teórica da materia aínda queda pendente un traballo teórico que se realizará no mes de maio cando se impartan os contidos teóricos correspondentes.


* Probas que se modifican
Non existe modificación en ningunha das probas propostas.

Tampouco se estableceron novas probas respecto das que había programadas, o alumnado xa desde o primeiro día do curso sabía que á parte dos traballos prácticos da aula e aprendizaxe dos contidos no desenvolvemento das clases, baixo soportes teórico-prácticos, non ía haber máis traballos que aqueles a priori establecidos.


* Novas probas
Non se estableceron novas probas respecto das que había programadas. Non hai máis traballos que aqueles que se establecen desde principio de curso.

* Información adicional
Tampouco ha lugar a información adicional algunha que sirva para complementar o devandito anteriormente.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000