Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado
Asistencia e participación activa nas actividades de aula.
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CG5
CG7
CG9
CG11
CG12
CE1
CE3
CE5
CE6
CE10
CE12
CE13
CE14
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CE31
CE32
CE41
CE44
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21
Traballo tutelado Traballos, comentarios ou recensións a realizar. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CG5
CG7
CG9
CG11
CG12
CE1
CE3
CE5
CE6
CE10
CE12
CE13
CE14
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CE31
CE32
CE41
CE44
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba de carácter escrito no que se deberán analizar documentos ou desenvolver cuestións vinculadas cos eixes temáticos do programa. 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CG5
CG7
CG9
CG11
CG12
CE1
CE3
CE5
CE6
CE10
CE12
CE13
CE14
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CE31
CE32
CE41
CE44
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21
Exame de preguntas obxectivas Proba de resposta curta na que o alumnado deberá escoller a resposta correcta a unha pregunta entre varias posibles. 35 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CG4
CG5
CG7
CG9
CG11
CG12
CE1
CE3
CE5
CE6
CE10
CE12
CE13
CE14
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE29
CE30
CE31
CE32
CE41
CE44
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE66
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado deberá comunicar ao profesorado por cal dos dous procesos de avaliación vai optar na primeira quincena do curso, agás no caso do alumnado que perda o dereito á avaliación continua por faltas de asistencia. Calquera outra circunstancia, deberá ser comunicada ao profesorado para os efectos da avaliación.

Avaliación continua para o alumnado asistente. (según detallado anteriormente)

Para obter unha cualificación positiva o alumnado deberá acadar o 50% de cada unha das porcentaxes.

O alumnado asistente que non supere o proceso de avaliación continua deberá realizar unha proba extraordinaria seguindo as instrucións do profesor coa finalidade de traballar aqueles contidos non superados e acadar as competencias a eles asociadas.

Avaliación de non asistentes. Terán a consideración de non asistentes aqueles alumnos/as que non teñan acadado o 80% da asistencia. A ficha con foto e datos persoais deberá ser entregada ao profesorado nas dúas primeiras semanas de clase. Para a superación da materia deberá acadarse o 50% de todos os apartados sinalados na avaliación. A avaliación para o alumnado seguirá o mesmo patrón que para os non asistentes, modificando o apartado "traballos de aula", quedando do segunte xeito:  1. Desenvolvemento teórico-práctico de un ou varios subtemas do programa. 2 puntos.  2. Traballo individual programado co profesorado que poderá consistir na lectura e comentario dun libro: 2 puntos.  3. Proba escrita (tipo test e de desenvolvemento) que consistirá no desenvolvemento de subtemas incluídos no temario: 6 puntos.

IMPORTANTE: De non superar a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de xullo. No caso de superar algunha das partes da materia conservarase a cualificación para o mesmo curso académico, debendo superar unicamente as probas nas que non se obtivera a cualificación mínima sinalada máis arriba.

Consultar día/hora/lugar do exame na web da Facultade (apartado datas exames)

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000