Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Máster Universitario en Gestión Empresarial del Deporte
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Choose B Code Knowledge
  B1
  B2
  B3
  B4
Choose C Code Skill
  C1
  C2
  C3
  C4
  C5
  C6
  C7
  C8 Posuír coñecementos sobre os aspectos internos, funcións e procesos das organizacións incluíndo a súa natureza, estrutura, goberno, operativa e dirección
  C9 Coñecer a relación entre a empresa e a súa contorna avaliando a súa repercusión na estratexia, comportamento, xestión e sostenibilidade empresarial
  C10 Dispoñer de habilidades de xestión e mercadotencia para postos de responsabilidade en institucións deportivas.
  C11 Identificar os desafios que afrontan na actualidade os xestores e organizadores de eventos deportivos.
  C12 Adquirir a capacidade de xestionar o deporte e as institucións deportivas nun ambiente global e variado
  C13 Posuír coñecementos básicos da normativa e a xurisprudencia vencellada ao deporte relacionada coa actividade mercantil e empresarial, así como as consecuencias xurídicas previstas para as distintas condutas delituosas.
Choose D Code Competences
  D1 Capacidad de trabajo en los diferentes contextos del ámbito deportivo de forma autónoma y con iniciativa.
  D2 Capacidade de traballo en equipo, desenvolvendo habilidades de liderado e de relación interpersoal.
  D3 Capacidade para traballar en ambientes de presión.
  D4 Capacidade de aplicar o coñecemento á práctica.
  D5 Compromiso ético e de responsabilidade social.
  D6 Habilidades de comunicación verbal e non verbal.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000