Guia docente 2022_23
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Atención ao cliente
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo Realización de traballos teóricos e prácticos ao largo do curso 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG7
CG8
CG9
CG10
CE6
CE12
CE13
CE15
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame final 50 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
Estudo de casos Realización de casos prácticos e análises de situacións. 25 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG5
CG7
CG8
CG9
CG10
CE6
CE12
CE13
CE15
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Aplicarase un sistema doble de posible avaliación; podendo o alumno optar por aquel que desexe:

1) AVALIACIÓN CONTINUA

Consistirá nunha avaliación durante todo o cuadrimestre, na que se valorará a participación nas clases, o enriquecemento que se faga ao traballo conxunto nas aulas (tanto nas sesión teóricas como nas prácticas), o traballo na resolución de casos prácticos realizado polo alumnos nas clases,  os traballos realizados  (tanto na aula como fora dela)  polos alumnos tanto dun xeito individual como en grupo, así como a presentación dos mesmos.

No caso de que o alumno non poda demostrar que ten adquirido coñecementos suficientes cos traballos realizados ao longo do curso de forma continuada, terá que superar unha proba final que incluirá preguntas Teóricas e/ou de aplicación práctica.


2) AVALIACIÓN NON CONTINUA

No caso de que o estudante non opte pola avaliación continua, este terá que realizar unha proba escrita. Dita proba comporase de duas partes: Teórica ( poderá conter preguntas tipo test e/ou preguntas curtas e de desenvolvemento) Prácitca: resolución de preguntas que requiran a aplicación práctica dos coñecementos. Esta proba NON ten porque ser igual a que terán que superar os alumnos que opten pola avaliación continuada,

En segunda convocatoria, manterase o procedemento de avaliación anteriormente descrito.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro .

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000