Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Xestión de aloxamentos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. Exposición e resolución de exercíicios prácticos 20 A2
A3
A4
A5
B1
B3
B5
B7
B8
B9
B10
C1
C5
C7
C8
C11
C13
D2
D3
D4
D5
Prácticas con apoio das TIC Actiividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia desenvolvidas na aula de informática. 20 A2
A3
A4
B1
B3
B5
B7
B8
B9
C7
C11
C13
D2
D3
D4
D5
Estudo de casos Realización de actividades que complementan a sesión maxistral. Comentarios de lecturas de artigos. Realización de exercicios teórico prácticos. Exposicións de actividades, etc. Participación activa na clase. 20 A2
A3
A4
A5
B1
B3
B5
B7
B8
B9
B10
C7
C11
C13
D2
D3
D4
D5
Resolución de problemas e/ou exercicios Exame sobre os contidos teórico prácticos da materia. Incluirá preguntas teóricas e algún exercicio práctico.Pode exporse algunha pregunta a desenvolver 40 B8
C1
C5
C7
C8
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A planificación da materia supón a aplicación dun sistema de avaliación continua (asistencia mínima do 80%). Polo que a cualificación final obterase da avaliación dos traballos de aula e realización dun exame final.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola xunta de centro para o curso 2023/2024. 

En caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán as sinaladas na paxina web da fcetou.

Segunda convocatoria: a nota correspondente aos traballos de aula conservarase durante un curso académico, convocatorias de xuño e xullo.

Os alumnos e alumnas que non sigan avaliación continua realizarán un exame final teórico-práctico sobre todos os contidos da materia que representará o 100% da nota.

O prazo para mudar a avaliación continua e optar por unha avaliación globar será do 29 de xaneiro de 2024 ao 29 de febreiro de 2024.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000