Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Turismo
 Materias
  Linguas estranxeiras para o turismo ID: Portugués
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Proba teórica escrita 30 A1
A3
A5
B4
B5
B8
C14
C15
D3
D5
Foros de discusión Proba práctica oral 30 A5
B4
B5
C14
C15
D3
D5
Traballo tutelado Realización/presentación de traballos varios 40 A2
A3
A4
B1
B4
B5
B6
B7
B8
C14
C15
D3
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As/os estudantes deberán escoller no inicio do curso entre dúas opcións: un sistema de avaliación continua ou un sistema de avaliación única.

AVALIACIÓN CONTINUA

Recoméndase optar por esta modalidade de avaliación. A/o estudante será avaliado tendo en consideración:

  • A asistencia e participación non poderá ser inferior ao 80%. Se se dá unha asistencia e participación inferior, a/o estudante deberá optar pola avaliación única. 
  • Traballo escrito obrigatorio (individual). Valoración: ata 20%
  • Traballo oral obrigatorio (individual ou en parella). Valoración: ata 20%
  • Proba escrita teórico-práctica:

1. Expresión escrita e coñecementos gramaticais: ata 15%

2. Comprensión escrita: ata 15%

3. Comprensión oral: ata 15%

  • Proba de expresión oral

4. Expresión oral: ata 15% (esta proba será gravada)

AVALIACIÓN ÚNICA

Avaliación única de carácter presencial. Quen opte de forma directa pola avaliación única será examinado ao final do primeiro período, na primeira edición das actas:

  • Proba escrita teórico-práctica:
  1. Expresión escrita e coñecementos gramaticais: 25%
  2. Comprensión escrita: 25%
  3. Comprensión oral: 25%
  • Proba de expresión oral
4. Expresión oral: 25% (esta prova será gravada).

É preciso superar ambas as probas –escrita e oral– para superar a materia. A copia ou o plaxio nos respectivos exames será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nas mesmas.

A convocatoria das probas de expresión oral deberá acordarse co profesorado coa antelación necesaria (mínimo 2 días antes da data oficial da proba escrita), sendo responsabilidade do alumnado contactar co profesorado. A non presentación á proba de expresión oral suporá a obtención dunha calificación de 0 (cero) puntos na mesma.

Os mesmos criterios de avaliación aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro. En caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames, prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000