Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Empresa: Contabilidade financeira I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Proba escrita individual consistente na resolución de exercicios nos GPs 10 A2
A3
A4
B10
C8
C10
D3
D5
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba escrita sobre a materia impartida ata o momento do exame 40 A2
A3
B10
D3
D4
D5
Autoavaliación O alumno resolverá os cuestionarios on line nas datas que se determinen

10 A2
A4
C8
C10
D3
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba escrita onde o alumno terá que resolver cuestións práctica 40 A2
A4
B10
C8
D3
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación pode
ser continua (AC) ou global (AG). Se presume que os estudantes seguirán o sistema de
avaliación continua, salvo que manifesten a súa intención de optar pola
avaliación global. En este último caso, teñen que notificalo ó profesor segundo
o procedemento e o prazo establecido polo centro 

A elección de AG supón a
renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC que
resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que xa
tiveron lugar.

A evaluación
continua consta de catro probas, consistentes en dous exames escritos de
carácter teórico - práctico. Cada un dos exames pondera un 40% e é necesario sacar
unha calificación de 5 en cada un deles para aprobar e facer media cas demais
probas. Outra proba será a realización de casos prácticos plantexados polo
profesor nos GPs. Esta proba pondera un 10%. Esta porcentaxe distribuese entre
os cinco casos que vanse a plantexar. O alumno que non poida ou non queira
realizar algún ou todos os casos, perderá a cualificación correspondente a cada
un deles, sin que se teña opción a recuperalos. A última proba consistirá na
realización de cuestionarios on line (autoavaliación)  que o profesor irá plantexando ó longo do
cuadrimestre a través da plataforma MOOVI. Esta proba pondera un 10%, e o
alumno que non poida ou non queira realizar algún ou todos os cuestionarios,
perderá a cualificación correspondente a cada un deles, sin que se teña opción
a recuperalos.

Se un estudante
suspende un ou os dous exames parciais plantexados (os que representan o 80% da
nota), poderase presentar a convocatoria oficial de xaneiro ca proba ou probas
suspensa/s.

Aqueles
estudantes que optaron pola evaluación continua, e teñen os exames paciais
aprobados, en xaneiro serán evaluados cas notas obtidas nos exámenes e nas
demáis probas. Se o alumno non aprobou algún exame parcial e se presenta en
xaneiro  ten que sacar un 5 para facer
media; en caso de non obtelo porase a nota obtida neste exame.

 

Os alumnos que
opten pola avaliación global serán avaliados cun exámen teórico práctico e calificados ca nota que saquen no
correspondente exame.

Os alumnos que non superen a materia na primeira oportunidade podrán ser avaliados de novo na segunda oportunidade a través dunha proba teórico-práctica que suporá o 100% da nota.

Esta guía e orientativa e esta suxeta a
modificacions se o longo do curso se estiman necesarias.

 

As datas e horarios das probas de
avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de
probas de avaliación aprobado pola Xunta de Centro para o curso académico.

 

No caso de conflito ou disparidad entre
as datas dos exames prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.

A avaliación continua consta de dúas probas escritas que se farán ao longo do cuadrimestre. Para superar estas probas é necesario alcanzar en cada unha delas unha puntuación de 5 sobre 10. Estas probas supoñen o 100% da nota.

Considérase que un alumno está en avaliación continua se se presenta a algunha das probas parciais. Se un estudante suspende algunha das dúas probas parciais expostas, poderase presentar á convocatoria oficial de xuño coa/s parte/s non superada/s. Aqueles estudantes que optasen pola avaliación continua, en xuño serán
avaliados polas notas obtidas nos exames realizados (100%). Se no examen
de xuño ten que recuperar algún dos parciais, e o suspende, a nota
final será a correspondente a este examen.

Os alumnos que non superen a materia no convocatoria de xuño, poderán presentarse á convocatoria de xullo onde se lles examinará da totalidade da materia, e serán calificados ca nota obtida no examen.

Alternativamente
ao sistema de avaliación continua, o estudantado poderá
optar a ser avaliado cun exame final que suporá o 100%
da cualificación.

Na convocatoria de xuño, o exame suporá o
100% da cualificación.

As
datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias
son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta
de Centro para o curso académico

En caso de conflito ou disparidade entre as datas dos exames prevalecerán as sinaladas na páxina web da FCETOU.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000