Guia docente 2023_24
Facultad de Derecho
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
 Materias
  Traballo de Fin de Máster
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Valoración de o contido escrito de o TFM e de a defensa oral de o mesmo ante un tribunal. 100 A2
A3
A4
C1
C7
C10
C13
D1
D2
D3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1º. Para que o TFM poida ser presentado e defendido por o/a estudante e evaluado por o tribunal, é necesario que, previamente sexa supervisado por o/a titor-a; para que e/lal titor-a poida realizar este labor (e logo o/a estudante poida efectuar, no seu caso, as correcciones pertinentes). É NECESARIO QUE O/A ESTUDANTE ENTREGUE A O seu TITOR-A UN BORRADOR DE O TRABALLO COMPLETO CON POLO MENOS QUINCE DÍAS NATURAIS DE ANTELACIÓN A A DATA ESTABLECIDA DE ENTREGA DE O TFM. (todo iso sen prexuízo de as esixencias razoables adicionais que o titor poida engadir en función de as caracerísticas de o traballo ou outras circunstancias razoables concorrentes). O/a titor-a responderá a o estudante con as observacións e correcciones oportunas en non máis de 7 dias naturais. 

2º. Os traballos deberán respectar sen ningún tipo de excepción nin matiz a extensión máxima permitida tanto en canto a número máximo de páxinas (incluíndo absolutamente todas as que integren o traballo, excepto a portada, que non vai numerada) e en canto a número de caracteres (incluíndo absolutamente todos -salvo os da portada-, tamén os espazos en branco). A vulneración destas regras supón que o traballo infrinxe os requisitos regrados previstos e, en consecuencia non poderá terse por validamente presentado nin poderá ser defendido oralmente.

3º. A avaliación corresponderá a o Tribunal de o TFM, que decidirá motivadamente conforme a normativa aplicable e esta guía.  Si o tema do TFM encaixa dentro do ámbito do área de coñecemento no que o titor é especialista, e este, no seu informe, inclúe valoracións numéricas da "estrutura e aspectos sustantivos" do TFM (de 0 a 3 puntos), e da "orixinalidade do tema e do seu tratamento" (de 0 a 2 puntos), o tribunal poderá separarse do criterio do titor e substituílo por outro diferente, si e só si concorre algunha da seguintes circunstancias:

      1. Que se motive a discrepancia citando de forma expresa Dereito positivo, xurisprudenza ou doutrina especializada que apoie o cambio de criterio.

      3. Que as insuficiencias en canto aos "aspectos formais" sexan de tal gravidade que o tribunal non considere correcto o sentido do informe favorable do titor e xustifique que, por iso, procede a avaliar todos os aspectos do TFM á marxe de devandito informe".

4º- A defensa de o traballo prevista en o art. 12 de o reglamento desenvolverase de o seguinte xeito: 1.- Tras serlle concedida a palabra por a/o presidente de o tribunal, a/o estudante efectuará a súa exposición oral en un tempo máximo de 10 minutos. 2.- A continuación, os membros de o Tribunal, si considérano oportuno, poderán intervir para formular a o/a a estudante algunha pregunta directamente vinculada con o seu TFM e, só si fose o caso, expoñer os motivos que en principio puidesen fundamentar unha valoración negativa de algún(s) de os aspectos evaluable de o traballo. 3.- O/a presidente de o Tribunal concederá nuevamente a palabra a o/a a estudante para que, si fose necesario, brevemente responda a as preguntas e, no seu caso, observacións que lle suscitaron os membros de o tribunal. 

5º.- As defensas orais só poderán ser eventualmente acompañadas de apoio gráfico complementario (p.e. presentacións en powerpoint), si de o que se trata é de mostrar a os membros de o tribunal algún elemento fotográfico necesario ou conveniente para o seguimiento de a exposición de o TFM (por exemplo, o escenario de un crime, unha vista aérea de unhas leiras colindantes...), pero NON poderán utilizarse tales medios para expoñer esquemas, ideas, frases ou outros contidos propios de a linguaxe oral ou escrito.

6º.- Os estudantes deberán cumprir con o seu deber de absterse da utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos en as probas de avaliación, en os traballos que se realicen ou en documentos oficiais de a Universidade (art. 13.2.d delR.D. 1791/2010), si o Tribunal apreciase a conculcación de tal precepto, poderá suspender a o/a a estudante con "0" e poñer o asunto en coñecemento de as autoridades correspondentes a os efectos legais que puidesen resultar oportunos.

7º.- Todo o anterior aplícase a todas as convocatorias ou oportunidades.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000