Guia docente 2022_23
Facultade de Dereito
Máster Universitario en Avogacía-Ourense
 Materias
  Práctica Penal II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Nos seminarios exporanse supostos prácticos que o estudante deberá analizar, reflexionar e resolver. O traballo dos estudantes nos seminarios constituirá o 20% da nota final.
Resultados de aprendizaxe: Capacidade de argumentar xuridicamente;
Capacidade de identificar problemas xurídico-penais e abordar a súa solución de modo multidisciplinar; Capacidade de interpretar críticamente a normativa penal e procesual penal; Capacidade de manexar a oratoria do proceso penal e redactar documentos propios do proceso penal.
20 CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CG5
CE4
CE5
CE13
CE14
Exame de preguntas obxectivas Realizarase unha proba tipo test, cuxa nota constituirá o 30% da nota final.
Resultados de aprendizaxe: Capacidade de argumentar xuridicamente;
Capacidade de identificar problemas xurídico-penais e abordar a súa solución de modo multidisciplinar; Capacidade de interpretar críticamente a normativa penal e procesual penal; Capacidade de manexar a oratoria do proceso penal e redactar documentos propios do proceso penal.
30 CB2
CB3
CG2
CG3
CE3
CE4
CT2
Práctica de laboratorio Realizarase unha proba de carácter práctico
consistente no estudo dun caso. A nota desta proba constituirá o 50% da
cualificación final.
Resultados de aprendizaxe: Capacidade de argumentar xuridicamente;
Capacidade de identificar problemas xurídico-penais e abordar a súa solución de modo multidisciplinar; Capacidade de interpretar críticamente a normativa penal e procesual penal; Capacidade de manexar a oratoria do proceso penal e redactar documentos propios do proceso penal.
50 CB2
CB3
CB4
CG2
CG3
CE2
CE3
CE8
CE10
CE13
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Primeira oportunidade (maio/xuño):

O estudante debe elixir entre un sistema
de avaliación continua ou a realización dun exame final.

a) Avaliación continua:

Para poder optar polo sistema de avaliación
continua, o estudante deberá asistir, polo menos, a un 80% das
clases. O sistema de avaliación continua consistirá en:
1.- A asistencia
e participación activa nas clases presenciais, que representa o 20% da cualificación
final.
2.- Realización dun
exame, que representa o 80% da cualificación final, pero ten que ser
superado cun 4 sobre 8, para que se some o 20% da avaliación continua.
O devandito exame constará de dous partes:
1) Un exame tipo test, que representa o 30%
da cualificación final.
2) Un caso práctico consistente no estudo
dun caso. Esta proba representará o 50% da cualificación final.

A data e a hora do exame da
primeira oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación
aprobado pola Comisión Académica do Máster para o presente curso.

b) Exame final:


O estudante que non se someta ao sistema
de avaliación continua ou que quede excluído do mesmo realizará un exame. Este exame
representa o 100% da cualificación da materia.

O exame constará de tres partes:
1) Un exame tipo
test, que representa o 30% da cualificación final.
2) Un caso práctico
consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 50% da
cualificación final.
3) Exposición e
defensa pública do caso práctico, a efectos de avaliar a adquisición das competencias
da materia, nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao
sistema de avaliación continua. Esta proba representará o 20% da
cualificación final.

A data e a hora do exame da
primeira oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación
aprobado pola Comisión Académica do Máster para o presente curso. 

2. Segunda oportunidade (xullo):


1. O estudante
que se someteu ao sistema de avaliación continua conservará a nota que obtivo
no mesmo. Nestes casos, o exame, representa o 80% da cualificación
final, pero ten que ser superado cun 4 sobre 8, para que se some o 20% da
avaliación continua.
O devandito exame constará de dous partes:
1) Un exame tipo test, que representa o 30%
da cualificación final.
2) Un caso práctico consistente no estudo
dun caso. Esta proba representará o 50% da cualificación final.

2. O estudante
que non se someteu ao sistema de avaliación continua ou que quedou excluído do
mesmo
realizará un exame. Este exame representa o 100% da cualificación da
materia.

O exame constará de tres partes:
1) Un exame tipo
test, que representa o 30% da cualificación final.
2) Un caso práctico
consistente no estudo dun caso. Esta proba representará o 50% da
cualificación final.
3) Exposición e
defensa pública do caso práctico, a efectos de avaliar a adquisición das competencias
da materia, nas mesmas condicións que o estudante que se acolleu ao
sistema de avaliación continua. Esta proba representará o 20% da
cualificación final. 

A data e a hora do exame da
segunda oportunidade serán as previstas no calendario de probas de avaliación
aprobado pola Comisión Académica do Máster para o presente curso.


OUTRAS INDICACIÓNS:

As cualificacións publicaranse na plataforma interna ou aula virtual oficial da Universidade de Vigo, con acceso limitado ao profesorado da materia e ao alumnado matriculado. 

De resultar preciso, por motivos excepcionais, modificar ou concretar os métodos de avaliación sinalados na guía, tales modificacións publicaranse no mesmo soporte telemático. 

No caso de que sexa necesario realizar a un ou varios estudantes calquera das probas en data distinta das previstas no cronograma ou no calendario oficial, poderá substituírse por un exame oral sobre o contido obxecto de avaliación. 

En todos os casos, as probas realizadas permitirán avaliar os resultados de aprendizaxe.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000