Educational guide 2020_21
Facultade de Dereito
Degree in Law
 Subjects
  Financial and taxation law 2
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Essay questions exam Proba final que consta de dous partes: unha práctica escrita (na que a/a alumna/ou terá que demostrar a adquisición das competencias esenciais da materia), e unha teórica oral (na que se formularán distintas preguntas sobre o temario da materia).
Para as/vos alumnas/vos que se someten ao sistema de avaliación continua esta proba representará o 70% da súa nota final.
Para as/vos alumnas/vos que NON se someten ao sistema de avaliación continua, a súa cualificación estará integrada polo 70% da cualificación obtida no exame téorico oral e o 30% pola cualificación obtida no exame práctico escrito.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español
70 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
Objective questions exam Nos Seminarios realizaranse probas de resposta curta e/ou de tipo test exclusivamente ás/vos alumnas/vos que se sometan ao sistema de avaliación continua. A nota media dos distintos exames tipo test ou de resposta curta constituirán o 20% da nota final de ditas/vos alumnas/vos.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
Systematic observation O profesorado, a través de diferentes actividades que propoña ao alumnado que se someta a avaliación continua (casos prácticos, exposición oral dun tema, presentación escrita dun traballo, tarefa colaborativa na aula, etc.), valorará a participación activa e a calidade das intervencións deste tanto nas clases maxistrais como, sobre todo, nos seminarios.
A participación activa e de calidade do alumnado sometido a avaliación continua suporá o 10% da súa cualificación final.
Resultado de aprendizaxe: Coñecer, interpretar e aplicar as normas reguladoras do sistema tributario español
10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE20
CE21
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000