Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito da Unión Europea
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Os coñecementos adquiridos na sesión maxistral serán avaliados mediante unha proba escrita na que se exporán cuestións de desenvolvemento.
As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o Curso 2020-21

Resultado de aprendizaxe: A finalidade desta materia é que o alumno conozca a sua condición de ciudadano europeo e comprenda a dimensión xurídica da Unión Europea
80 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE37
CE38
CT1
CT3
CT4
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios O traballo da aula valorarase en atención a dous criterios: por unha banda, os casos prácticos e traballos que sexan obxecto de exposición na aula, así como, por parte, mediante os traballos ou casos prácticos que deberán ser entregados ao profesor

Resultado de aprendizaxe: A finalidade desta materia é que o alumno conozca a sua condición de ciudadano europeo e comprenda a dimensión xurídica da Unión Europea
20 CB2
CB3
CB5
CG4
CT1
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A impartición e avaliación desta materia é responsabilidade de dúas áreas de coñecemento o área de Dereito Constitucional e o área de Dereito Internacional Público:

-Área de Dereito Internacional Público impartirá as leccións 1-2; 5-8 e 13. Estas leccións impartiranse na primeira metade do primeiro cuatrimestre.

- Área de Dereito Constitucional impartirá o resto de o temario:leccións 3-4; 9-12 e 14.Estas leccións impartiranse na  segunda metade do primeiro cuatrimestre


CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN ACTAS

En canto a avaliación, cada unha de as áreas de coñecemento que participan na materia ten un peso proporcional a a súa carga docente: Dereito Internacional 50% e Dereito Constitucional 50%. Cada área,  a hora de determinar a súa nota, farao seguindo os criterios establecidos na metodoloxía, é dicir, 80% exame final e 20% traballos de aula.

En relación á proba ou exame final escrito, esta proba constará de dous partes, unha por cada Área de coñecemento. Cada parte farase en follas independentes, para que cada profesor poida correxir a sua parte. Para superar a materia é necesario obter un mínimo do 50% en cada parte, é decir, 2,5 puntos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES 1ª EDICIÓN ACTAS

Os alumnos que non se sometan a a avaliación continua, a proba a realizar constará de duas partes: a realización dunha proba escrita con cuestións de desenvolvemento -que se valorará con un máximo de 4 puntos por cada área de coñecemento- así como a resolución dun caso práctico -que se valorará con un máximo de 1 punto por cada área de coñecemento-, exame que, en todo caso, representará o 100% da cualificación final. En todo caso, tanto na proba de desenvolvemento como no caso práctico evaluaránse as mesmas competencias que na evaliación conintuá. Tanto o exame final como o caso práctico constarán de dous partes, unha por cada Área de coñecemento. Cada parte farase en follas independentes, para que cada profesor poida corrixir o seu parte. Para superar a materia é necesario obter un mínimo de o 50% en cada parte, é decir, 2,5 puntos. En todo caso, avalianse as mesmas competencias e resultados de aprendizaxe que no sistema de evaluación para asistentes

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

1.Os alumnos que seguisen o sistema de avaliación continua e acudan a segunda oportunidade de exame ,só terán que realizar a parte
teórica, que consistirá en preguntas de desenvolvemento, posto que
conservarán a calificación obtida nos traballos na aula.  Aplicaranse os mesmos criterios de avaliación que para asistentes a 1ª edición de Actas.

2. Os alumnos que non se seguiron o sistema de avaliación continúa, os criterios de avaliación son os que constan no apartado de criterios de avaliación para non asistentes 1ª edición de Actas.

3.O exame correspondente a a convocatoria "Fin de carreira", os criterios de avaliación son os que constan no apartado de criterios de avaliación para non asistentes 1ª edición de Actas. En todo caso, tanta na proba de examen de desenvolvemento como na resolución de problemas evaluaránse as mesmas competencias que na avaliación continúa.

As datas de exame será as aprobadas en Xunta de Facultade para o curso 2020-21

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000