Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito: Dereito romano
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes que se manteñen

- Realización de Casos Prácticos de Avaliación continua.

* Metodoloxías docentes que se modifican

- As clases presenciales se sustituyen por webconferencias (FAITIC y CAMPUS REMOTO)

- Foros do Debate da materia do alumnado (FAITIC)

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)

- Titorías online: mediante correo electrónico (gsuarez@uvigo.es) e despacho virtual a través do Campus Remoto

- Llamadas Telefono Institucional UVigo: 988368858

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe

- Manual "Derecho Privado Romano", Manuel García Garrido.

- Lecciones y Casos prácticos da materia do Programa serán subidas a "Sección Documentos" do FAITIC.


* Otras modificaciones

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===


CRITERIOS DE AVALIACIÓN ONLINE, PRIMEIRA EDICIÓN DAS ACTAS:

Casos Prácticos de Avaliación continua, 100 % Valor:

- Casos de avaliación continua de Historia y Fuentes; Derecho de Personas y Derecho de Familia;
- Casos Prácticos de avaliación continua de Derecho Procesal y Derechos Reales.
- Casos Prácticos de avaliación continua de Derecho de Obligaciones, Contratos y Sucesiones.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ONLINE, SEGUNDA EDICIÓN DAS ACTAS E FIN DE CARRERA:

- Caso Práctico Final de avaliación de toda la materia (100 % Valor).


* Probas que se modifican

Proba escrita final (100%, Valor) => por Caso Práctico Final (100% Valor)


* Información adicional:

Os Casos Prácticos de Avaliación continua serán subidos a Sección Documentos do FAITIC para que os alumnos podan acceder a eles. Os Casos constarán de varias cuestions sobre as materias do programa, que o alumno deberá resolver e responder por escrito e enviar en as datas indicadas online a: gsuarez@uvigo.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000