Guia docente 2020_21
Facultade de Dereito
Grao en Dereito
 Materias
  Dereito: Teoría do dereito
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Práctica de laboratorio Probas de carácter periódico destinadas a valorar a correcta comprensión e aplicación dos contidos da materia, a análise e o razoamento críticos.
Para superar a materia será preciso acadar nas probas una nota media de 5 puntos nesta parte da asignatura.
A avaliación desta parte da materia está dirixida a adquisición do resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente
30 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Observación sistemática Avaliación periódica das intervencións e capacidade de exposición, debate, comprensión e razoamento crítico na aula.
A avaliación desta parte da materia está dirixida a adquisición do resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente
10 CB3
CB4
CG3
CG4
CE7
CE33
Exame de preguntas obxectivas Proba obxectiva dirixida a provocar a lembraza da aprendizaxe previa. Poderá consistir na realización dunha pregunta loga, de varias preguntas curtas e/ou nunha proba tipo test.
Para superar a materia será necesario acadar nesta proba un mínimo de 5 puntos.Con esta metodoloxía avalíase o resultado de aprendizaxe que figura no apartado segundo da guía docente.
60 CB1
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE7
CE8
CE33
CE34
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  PARA  ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS: Parte teórica e parte práctica: para superar a materia de Teoria do Dereito será necesario aprobar tanto a parte teórica como
a parte práctica. As probas están especificadas nos apartados anteriores, así como as competencias que deben adquirir os estudantes e os resultados de aprendizaxe.

Requisitos para manterse na avaliación contínua:

a) Parte teórica: superar cada una das probas obxectivas de avaliación. 

b) Parte práctica:

-Que a media das probas realizadas sexa de 5 puntos.

-Asistencia ao 80% das clases.

2.CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS.  Avaliación de competencias para os/as alumnos/as que
non se sometan á avaliación continua: proba obxectiva teórica e proba práctica consistente nun
exame final da materia que abarca contidos teórico-practicos. As competencias que deben adquirir os estudantes e os resultados de aprendizaxe son as descritas no primeiro apartado. Para superar a materia de Teoria do Dereito será necesario aprobar tanto a parte teórica como
a parte práctica

3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA.  A adquisión de
competencias na segunda oportunidade avaliarase a través dunha proba
obxectiva consistente nun exame final de cada unha das partes nas que se divide a materia. Nas devanditas probas avaliaranse as competencias non adquiridas previamente así coma os resultados de aprendizaxe vinculados ás mesmas.

As datas e días das probas da 1ª oportunidade, 2ª oportunidade e de fin de carreira serán os fixadas pola Xunta de Facultade de Dereito para o curso 20/2021 publicadas no taboleiro oficial de anuncios do Centro.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000