Guia docente 2021_22
Facultade de Historia
Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 CG1- Que os estudantes demostren unha comprensión sistemática dun campo de estudo e o dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados con devandito campo.
  CG2 CG2- Que os estudantes demostren a capacidade de concibir, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con seriedade académica.
  CG3 CG3 - Que os estudantes realicen unha contribución a través dunha investigación orixinal que amplíe as fronteiras do coñecemento desenvolvendo un corpus substancial, do que parte mereza a publicación referenciada a nivel nacional ou internacional.
  CG4 CG4- Que os estudantes sexan capaces de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas.
  CG5 CG5- Que os estudantes saiban comunicarse cos seus colegas, coa comunidade académica no seu conxunto e coa sociedade en xeral achega das súas áreas de coñecemento.
  CG6 CG6- Que se lles supoña capaces de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance tecnolóxico, social ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.
  CG7 CG7- Que os estudantes demostren ao longo da investigación capacidade para establecer relacións mutuas entre os tres eixes principais que configuran o programa: histórico, arqueológico-artístico e lingüístico-literario.
  CG8 CG8- Que sexan capaces de relacionar a cultura clásica coa doutros períodos históricos.
  CG9 CG9- Que sexan capaces de abrir vías de especialización novedosas no ámbito dos estudos arqueolóxicos.
  CG10 CG10- Que a súa formación avanzada contribúa ao desenvolvemento cultural europeo a través da correcta transmisión e interpretación crítica do patrimonio histórico e cultural do mundo clásico.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 CE1- Ser capaz de preparar e redactar informes históricos e arqueolóxicos.
  CE2 CE2- Ser capaz de colaborar na xestión de coleccións e museos.
  CE3 CE3- Ser capaz de levar a cabo tarefas de colaboración e de asesoramiento en plans directores, plans especiais, traballos arqueolóxicos, etc.
  CE4 CE4- Ser capaz de participar activamente na organización de tarefas de xestión cultural.
  CE5 CE5- Ser capaz de dirixir actividades de prospección e de excavación arqueolóxica.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 (CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, que inclúe o acceso por Internet, vendo as súas enormes posibilidades e potenciando a capacidade discriminatoria do alumno sobre os seus contidos.
  CT2 (CT-2) Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros na toma de decisións.
  CT3 (CT-3) Potenciar a capacidade de traballo en equipo, en contornas cooperativas, pluridisciplinares ou de alto nivel competitivo.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000