Guia docente 2022_23
Facultade de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Coñecer o territorio (ambiente, sociedade, cultura) dende unha perspectiva diacrónica e sincrónica
  CG2 Comprender os procesos que se desenvolven en diversas escalas espazo-temporais e en diversos contextos socio-culturais
  CG3 Obter as habilidades necesarias para rexistrar, analizar e interpretar a información relevante de índole xeográfica e histórica
  CG4 Desenvolver as destrezas asociadas á elaboración, transmisión e xestión do ""saber"" e ""saber facer"" adquirido así como dos resultados do seu razoamento crítico
  CG5 Valorar as necesidades e problemas da sociedade e as aportacións (en termos de contribución efectiva) xeradas dende os ámbitos xeográfico-históricos, tendo en conta a necesaria igualdade social e entre sexos, a discapacidade e a educación para a paz
  CG6 Aplicalas no contexto do futuro académico e/ou profesional; e crear as bases para futuros estudos de postgrao, especializados e/ou multi-disciplinares
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecemento das claves e desenvolvemento do ámbito da Xeografía física
  CE2 Coñecemento das claves e desenvolvemento do ámbito da Xeografía Humana
  CE3 Coñecemento das claves e desenvolvemento dos espazos xeográficos, (aspectos físicos, humanos, económicos) na súa dinámica socio-territorial
  CE4 Conciencia crítica da relación entre os fenómenos xeográficos, físicos e humanos, a diferentes escalas territoriais
  CE5 Integración das dimensións espacial e temporal na explicación dos procesos territoriais
  CE6 Coñecemento e aplicación dos principais métodos e técnicas de investigación xeográfica
  CE7 Uso correcto da información xeográfica como instrumento de interpretación dos sistemas territoriais
  CE8 Desenvolvemento e aplicación dos procedementos de traballo de campo
  CE9 Capacidade de análise e interpretación das paisaxes
  CE10 Capacidade de relacionar, sintetizar e expresar información xeográfica en sistemas gráficos e cartográficos
  CE11 Coñecemento e desenvolvemento de habilidades no ámbito da ordenación e planificación territorial
  CE12 Conciencia crítica da relación entre os acontecementos e procesos actuais e o pasado
  CE13 Conciencia de respecto polos puntos de vista que se derivan de antecedentes culturais/nacionais
  CE14 Coñecemento da estrutura diacrónica xeral do pasado
  CE15 Coñecemento de linguas antigas
  CE16 Coñecemento detallado dun ou máis períodos específicos do pasado da humanidade
  CE17 Capacidade de ler textos historiográficos e documentos orixinais na propia lingua así como de transcribir, resumir e catalogar información de forma pertinente
  CE18 Coñecemento e habilidade para usar os instrumentos de recompilación de información tales como catálogos bibliográficos, inventarios de arquivo e referencias electrónicas
  CE19 Coñecemento da historia nacional propia
  CE20 Coñecemento da historia europea nunha perspectiva comparada
  CE21 Coñecemento da historia da integración europea
  CE22 Coñecemento da historia universal
  CE23 Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica
  CE24 Conciencia crítica das coordenadas espazo-temporais da Historia da Arte
  CE25 Visión diacrónica xeneral da Historia da Arte Universal
  CE26 Visión diacrónica rexional e completa dos fenómenos artísticos territoriais
  CE27 Coñecementos particulares e optativos da Historia da Arte
  CE28 Coñecemento das distintas metodoloxías da aproximación á Historia da Arte
  CE29 Coñecemento sistemático e integrado do feito artístico: distintas linguaxes e técnicas da produción artística ao longo da historia
  CE30 Coñecemento das principais fontes literarias e documentais da Historia da arte
  CE31 Coñecementos básicos de iconografía como clave para a interpretación de imaxes
  CE32 Coñecemento práctico dos procesos básicos da metodoloxía científica en Historia da Arte
  CE33 Coñecementos sobre documentación, composición de materiais e técnicas construtivas dos bens artísticos mobles e inmobles
  CE34 Coñecementos instrumentais aplicados á Historia da Arte
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de análise e síntese
  CT2 Aplicación dos coñecementos
  CT3 Capacidade de organización e planificación
  CT4 Comunicación oral e escrita no idioma propio
  CT5 Capacidade de xestión da información e o coñecemento
  CT6 Resolución de problemas e toma de decisións.
  CT7 Capacidade de razoamento crítico
  CT8 Compromiso ético e responsabilidade social
  CT9 Traballo en equipo en diversos contextos
  CT10 Atención á diversidade e multiculturalidade.
  CT11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  CT12 Capacidade para imprevistos, creatividade e lideranza
  CT13 Iniciativa e espírito emprendedor
  CT14 Motivación pola calidade
  CT15 Sensibilidade a temas ambientais.
  CT16 Coñecemento doutras culturas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000