Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense todas as metodoloxías propostas tanto na modalidade mixta como non presencial, pero a docencia se impartirá online, a traves da plataforma habilitada pola Uvigo.

* Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías)

En modalidade mixta e non presencial mediante correo electrónico ou campus remoto (despacho virtual) segundo demanda do estudante.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Non se modifican os contidos.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Non é necesario modificar a bibliografía

* Outras modificacións
A docencia impartirase utilizando as ferramentas informáticas que dispoña a Uvigo.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Manteranse as probas realizadas e a súa cualificación

* Probas pendentes que se manteñen
Mantéñense todas as probas pendentes de realizar

* Probas que se modifican
Ningunha

* Novas probas
Ningunha

* Información adicional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000