Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Biotratamento de Residuos Orgánicos
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA DOCENCIA MIXTA Y NO PRESENCIAL ===

* Metodoloxías docentes que se manteñen
A asignatura impartirase da mesma maneira, coas leccións maxistrais impartidas ver de xeito presencial o de maneira semipresencial ou non presencial nas aulas virtuais. No caso de no ser posible utilizar as aulas virtuais por parte do alumnado ou dos profesores, prepararase material que se subirá a plataforma TEMA (por exemplo, audios explicativos sobre as presentación)
* Metodoloxías docentes que se modifican
Non hai necesidade de modificar ningunha metodoloxía, xa que a asignatura, tanto en contidos como en impartición adáptase perfectamente a calquera modalidade de docencia (presencial, semipresencial ou non presencial)
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
As titorías impartiranse nos despachos virtuais de cada profesor, con cita previa. No caso de no ser posible por parte do alumno utilizarase o correo electrónico.
* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir
Os contidos serán os mesmos independentemente de se a docencia é presencial, semipresencial ou non presencial.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
A mesma da asignatura. No caso de docencia no presencial facilitaranse ós alumnos diferentes recursos disponibles na web para facilitar o autoaprendizaxe.
* Outras modificacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
A avaliación do traballo tutelado, que representa o 80% da calificación, non cambia. No caso de docencia semipresencial ou non presencial, e dependendo de se se pode impartir a lección maxistral online a avaliación de esta parte, que representa o 20%, farase do mesmo xeito, é dicir, valorando a participación e a asistencia.
* Información adicional

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000