Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
 Materias
  Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: Implicación na Distribución
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

* Metodoloxías docentes que se manteñen

Caso SEMIPRESENCIAL e NON PRESENCIAL:
Se manteñen as lecciones maxistrais impartidas por sistema remoto (Campus Remoto e apoio de FaiTIC), que xa se venía utilizando para aqueles alumnos residentes noutras poblacións. No caso de indicación por parte das autoridades académicas, a docencia remota será extendida a todos os alumnos.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)

Caso SEMIPRESENCIAL e NON PRESENCIAL:
As titorías serán atendidas de xeito remoto, mediante correo electrónico (preferentemente utilizandoos enderezos institucionais), FaiTIC, e en directo mediante Campus Remoto con cita previamente acordada.

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe

* Outras modificacións


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

No caso de necesidade de pasar á docencia SEMIPRESENCIAL ou NON PRESENCIAL, non é necesario adaptar o sistema de avaliación contido nesta Guía.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000