Guia docente 2020_21
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Fitopatoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Proba escrita en base a preguntas de tipo test ou de respostas corta e
larga. Se avaliarán os resultados de aprendizaxe RA1 a RA4.
75 CB3
CB4
CE54
CE64
CT1
Seminario Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma a partir
de Lecturas de artigos científicos ou capítulos de libros.
Traballos en equipo para redactar un informe e así mesmo
presentalo o profesor e ós seus compañeiros. Se avaliarán os
resultados de aprendizaxe RA1 a RA4.
12 CB3
CG2
CE54
CE64
CT3
CT4
CT5
CT8
Prácticas de laboratorio preguntas relacionadas coas prácticas e outras actividades da
materia nas que tamén se avaliará a participación e actitude
colaborativa. Se avaliarán os resultados de aprendizaxe RA1 a RA4
13 CB3
CB4
CG1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Os alumnos que non poidan asistir as sesións presenciais deberán xustificalo. As actividades presenciais suxeitas a avaliación serán
sustituidas por actividades complementarias que se acordarán co profesor responsable da materia.

Convocatoria fin de carreira: o alumno que opte por examinarse en fin de carreira será evaluado únicamente co exame  (que valerá o 100% de a nota). En caso de non asistir a devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.
Exames: 
1ª edición: 26 de maio de 2021  HORA: 10 h. 
2ª edición: 13 de xullo de 2021  HORA: 10 h.
Fin de carreira: 18 de septiembre 2020 ás 10 horas.
En caso de erro na transcripción das datas de exámenes, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000