Guia docente 2016_17
Facultade de Ciencias
Grao en Enxeñaría Agraria
 Materias
  Química agrícola
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Valorarase asistencia e participación dunha maneira
individual. Resultados de aprendizaxe: Coñecemento de
Química do Solo e fertilidade
5 CB4
CG1
CG2
CE10
CT1
CT4
CT5
CT8
Presentacións/exposicións Valorarase a calidade conceptual en grupo (2.5%) e a
capacidad de destacar os resultados máis relevantes
individualmente (2.5%).
Resultados de aprendizaxe: capacidade de síntese e
interpretación dos resultados mais relevantes.
5 CB3
CB4
CE10
CT1
CT3
Sesión maxistral Valorarase asistencia e participación. A sistencia valorarase
individualemnte mentras que a participación na elaboración
dos resumos finais valorarase en grupo. Os diferentes
grupos iniciaranse a principio de curso e terán carácter
permanente.
Resultados de aprendizaxe: Coñecemento de Química do
Solo e fertilidade.
5 CB3
CB4
CG1
CE10
CT1
CT3
CT4
CT5
CT8
Probas de tipo test A proba tipo test programada o longo do cuadrimestre
tratarán sobre os temas comentados nas sesións
maxistrales e sobre as prácticas de laboratorio. A non
superación (menos do 50% do valor total da proba) desta
proba significará que non se pode superar a materia.
Resultados de aprendizaxe: Coñecemento de Química do
Solo e fertlidade.
70 CB3
CB4
CE10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Estas probas están pensada para avaliar as competencias
adquiridas nas sesións de seminario. Resultados de
aprendizaxe: Aplicación de conceptos teóricos.
10 CB3
CB4
CG2
CE10
Resolución de problemas e/ou exercicios Está proba fortalecerá as probas tipo test e versará
fundamentalmente sobre cuestións prácticas surxidas das
sesións maxistrais, prácticas e seminarios. Resultados de aprendizaxe:
Coñecemento de Química do Solo e fertlidade
5 CB3
CB4
CE10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Dado que a proba tipo test é eliminatoria, en segundas convocatorias os alumnos terán que supera-lo 50% do total da proba
tipo test. O resto das puntuacións de avaliación continua lle serán sumadas sempre que superen esta proba. Casos
particulares de índole personal serán considerados polos profesores responsables sempre tendo en conta que os alumnos
adquiran as competencias específicas da materia.
O/a alumno/a que opte por examinarse en fin de carreira será evaluado únicamente co examen (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir a dito examen, ou de non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo modo que o resto de alumnos/as.


Datas de exámenes:
Fin de carreira: 26/09/2016 ás 10 horas
1ª edición: 21/03/2017 ás 10 horas
2ª edición: 03/07/2017 ás 10 horas

En caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000