Educational guide 2024_25
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía da carne
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Na cualificación total terase en conta, a participación do alumno e a actitude.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
2 B2
C2
C5
C6
D1
D8
Seminario
Valorarase a participación e a actitude

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
2 A2
B2
C15
C21
D1
D5
D7
D8
Prácticas de laboratorio Valorarase a asistencia, a participación, a actitude

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
3 A2
B2
C12
C14
C15
C21
D1
D5
Traballo tutelado Valorarase o número, a calidade dos traballos presentados, a exposición e a defensa

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
24 B2
C15
Aprendizaxe-servizo Realizarase unha valoración *multifocal do proxecto

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
20 A2
B2
B4
B5
C2
C5
C6
C12
C14
C15
C21
D1
D5
D7
D8
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Valorarase a presentación da memoria de prácticas

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
5 B2
C6
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse unha ó dúas probas tipo test e de respostas curtas


Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
40 C6
C12
C14
C15
C21
Resolución de problemas e/ou exercicios Valorarase a correcta realización de todas as actividades expostas.

Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1 a RA6
4 C6
C12
C14
C15
C21
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As actividades propostas permiten avaliar aos alumnos de forma continua. Isto será posible a condición de que se cumpran coas datas de realización das actividades e a forma requirida en cada caso.
As actividades entregadas fóra do prazo marcado non se terán en conta na nota final.
Será necesario chegar a un mínimo (50% da nota de cada parte) en todas as partes para poder superar a materia. 
A nota final dun alumno obterase mediante a suma das puntuacións obtidas en cada parte.
Un alumno estará aprobado cando a súa nota final sexa maior ou igual que 5
Se un/unha alumno abandona a avaliación continua sendo xa avaliado/dá dalgún contido da materia, considerarase que ten suspensa a convocatoria, e non poderá optar na mesma pola modalidade de non asistente.
Aos alumnos que se presenten en segunda convocatoria abriráselle un prazo para a entrega de todas as actividades e deberá superar as probas de avaliación correspondentes.
A avaliación anterior é válida para os alumnos que asistan como mínimo a un 75% das clases, seminarios e prácticas.
A modalidade de avaliación preferente é a Avaliación Continua.
Aquel alumno que desexe a Avaliación Global (o 100% da cualificación no exame oficial) debe comunicarllo ao responsable de materia, por email ou a través da plataforma Moovi , nun prazo non superior a un mes desde o comezo da docencia da materia.”

DATAS DE AVALIACIÓN

Fin de Carrera: 16/09/2024 a las 16:00 horas

1a Edición: 4/11/2024 a las 16:00 horas

2a Edición: 01/07/2025 a las 16:00 horas

Todas as datas de exame que figuran no sistema de avaliación son as aprobadas pola Xunta de Facultade. En caso de erro ao transcribilas, a válida é a aprobada oficialmente e publicada no calendario de exames da Facultad de Ciencias.


 Convocatoria fin de carreira:

O alumno que opte por examinarse en fin de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). En caso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.


 As visitas a industrias levarán acabo a condición de que a situación sanitaria permítao e a Facultade de Ciencias dispoña de diñeiro para estas actividades.


 Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación. Facelo será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico, e a cualificación será de 0.0.


Compromiso ético: O alumno debe presentar un comportamento ético apropiado. No caso de comportamentos non éticos (copia, plaxio, uso de equipos electrónicos non autorizados…), que impidan o desenvolvemento correcto das actividades docentes, considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia, nese caso a cualificación no curso académico actual será de suspenso (0.0).


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000