Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Química física
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Avaliarase a asistencia, o grao de implicación do alumno durante a realización das actividades propostas e a memoria de prácticas entregada.

O alumno con responsabilidades laborais (ou de índole similar) que non poida asistir será avaliado de maneira análoga ao resto do alumnado e mediante presentación previa da copia do contrato laboral (ou xustificante) poderá entregar, para compensar a súa non asistencia ás prácticas de laboratorio, un traballo proposto polo profesor.

Resultado de aprendizaxe: RA1, RA2, RA3 e RA4.
15 A2
B1
B2
B3
B5
C1
C4
C13
D1
D4
D5
D7
Resolución de problemas Avaliarase a resolución de problemas relacionados coa materia explicada nas sesións maxistrais. Avaliarase: *i) o grao de implicación do alumno, *ii) a asistencia aos seminarios e *iii) a entrega e resolución dos diferentes boletíns, ou exercicios, propostos.

O alumno con responsabilidades laborais (ou de índole similar) que non poida asistir de modo regular será avaliado de maneira análoga ao resto do alumnado e mediante presentación previa da copia do contrato laboral (ou xustificante) poderá entregar, para compensar a súa non asistencia, os boletíns propostos polo profesor.

Resultado de aprendizaxe: RA1, RA2, RA3 e RA4.
5 A2
B1
B2
B3
B5
C1
C4
C13
D1
D4
D5
D7
Exame de preguntas obxectivas Avaliarase o primeiro exame (teoría e problemas) realizado individualmente por cada alumno.

Resultado de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3
40 A2
B1
B3
C1
C4
C13
D1
D4
D5
D7
Exame de preguntas obxectivas Avaliarase o segundo exame (teoría, problemas e prácticas) realizado individualmente por cada alumno.

Resultado de aprendizaxe: RA1, RA2 e RA3
40 A2
B1
B3
C1
C4
C13
D1
D4
D5
D7
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
 
Datas de exame
 • Fin de carreira: 20/09/2023-16:00
 • 1ª Edición: 23/01/2024-16:00
 • 2ª Edición: 12/07/2024-16:00 

Fin de carreira
 • O alumno que opte por examinarse en fin de carreira será avaliado unicamente co exame (que valerá o 100% da nota). 
 • Para aprobar a materia o alumno deberá alcanzar o 50% da nota total do exame.  
 • En caso de non asistir ao devandito exame, ou non aprobalo, pasará a ser avaliado do mesmo xeito que o resto de alumnos.

Primeira edición
 • Existen dúas vías de avaliación para superar a materia na primeira edición: avaliación continua e avaliación 100%. Non é posible ser avaliado por ambas as vías na mesma edición. 
Avaliación continua
 • Este é o sistema de avaliación por defecto para todo o alumnado. 
 • Se algún alumno/para prefire ser avaliado en primeira edición na modalidade 100% deberá comunicarllo ao profesor vía email antes da data de entrega da primeira actividade avaliable. 
 • A avaliación continua consta dunha serie de actividades avaliables:
  • Prácticas de laboratorio (15% da nota da materia),
  • Resolución de problemas (5% da nota da materia),
  • Primeiro exame de preguntas obxectivas (40% da nota da materia) e
  • Segundo exame de preguntas obxectivas (40% da nota da materia).
 • É obrigatoria a asistencia ao 75% dos días de prácticas, a entrega da memoria de prácticas e obter un mínimo do 50% da nota nas Prácticas de laboratorio para poder aprobar a materia por avaliación continua.
 • É obrigatorio obter un mínimo dun 50% da nota en cada un dos exames (40% + 40%) para poder aprobar a materia por avaliación continua. 
 • A cualificación da materia será a seguinte:
  • Alumno/a que non cumpre os requisitos de Prácticas de laboratorio.
   • Neste caso, a materia será cualificada sempre como suspensa independentemente das notas das demais actividades.
   • Para superar a materia o alumno/para deberá ir a segunda edición pola vía "segunda vía de avaliación -Exame (100% da nota da materia)".
  • Alumno/a que cumpre os requisitos de prácticas e non alcanza o 50% da nota en cada un dos exames de preguntas obxectivas. 
   • Neste caso, a materia será cualificada sempre como suspensa independentemente das notas das demais actividades. 
   • Para superar a materia o alumno/a deberá ir a segunda edición por algunha das dúas vías: i) por "Primeira vía de avaliación -Exame de preguntas obxectivas (80% da nota da materia)" ou ii) por "Segunda vía de avaliación -Exame (100% da nota da materia)".
  • Alumno/a que cumpre os requisitos de prácticas e alcanza o 50% da nota en cada un dos exames de preguntas obxectivas.
   • Neste caso, a cualificación da materia será a suma de todas as actividades avaliables (Prácticas de laboratorio, Resolución de problemas, Primeiro exame de preguntas obxectivas e Segundo exame de preguntas obxectivas).
   • Para aprobar a materia será necesario que a nota final sexa igual ou superior a 5 puntos sobre un máximo de 10 puntos, do contrario o alumno/a deberá ir a segunda edición por algunha das dúas vías: i) por "Primeira vía de avaliación -Exame de preguntas obxectivas (80% da nota da materia)" ou ii) por "Segunda vía de avaliación -Exame (100% da nota da materia)".
  • O alumno/a que teña algunha cualificación nalgunha das actividades avaliables non poderá ser cualificado como "Non presentado/a".
Avaliación 100% 
 • Este sistema de avaliación debe ser solicitado polo alumnado que o desexe.
 • Para iso deberá comunicarllo ao profesor vía email antes da data de entrega da primeira actividade avaliable da avaliación continua. Do contario entenderase que o alumno renuncia a ser avaliado por esta vía.
 • É obrigatoria a asistencia ao 75% dos días de prácticas, a entrega da memoria de prácticas e obter un mínimo do 50% da nota nas Prácticas de laboratorio para poder aprobar a materia en avaliación 100%
 • A avaliación 100% constará dunha serie de preguntas que abarcarán todo o contido e actividades vistas ao longo do desenvolvemento das clases teóricas, as prácticas de laboratorio, nos seminarios de resolución de problemas e calquera outra actividade levada a cabo.
 • Para aprobar a materia é necesario que a nota final sexa igual ou superior a 5 puntos sobre un máximo de 10 puntos.
Segunda edición (xullo)
 • Na segunda edición, haberá dúas posibles vías de avaliación. Non é posible ser avaliado por ambas as vías na mesma edición.
Primeira vía de avaliación -Exame de preguntas obxectivas (80% da nota da materia).
 • Esta vía de avaliación está destinada ao alumno/a que non haxa alcanzando o 50% da nota en cada un dos dous exames de preguntas obxectivas e que cumprise cos requisitos de Prácticas de laboratorio.
 • Neste caso consérvase a cualificación das Prácticas de laboratorio e Resolución de problemas da avaliación continua da primeira edición.
 • A cualificación da materia será a seguinte:
  • Para o alumno/a que non chega ao 50% da nota do exame de preguntas obxectivas (80%).
   • A cualificación da materia será a do exame. A materia será cualificada como suspensa. 
  • Para o alumno/a que alcanza o mínimo do 50% da nota do exame de preguntas obxectivas (80%).
   • A cualificación da materia será a suma das actividades avaliables (Prácticas de laboratorio, Resolución de problemas e Exame de preguntas obxectivas 80%). 
   • Para aprobar a materia é necesario que a nota final sexa igual ou superior a 5 puntos sobre un máximo de 10 puntos.
Segunda vía de avaliación -Exame (100% da nota da materia)-
 • É obrigatoria a asistencia ao 75% dos días de prácticas, a entrega da memoria de prácticas e obter un mínimo do 50% da nota nas Prácticas de laboratorio para poder aprobar a materia por esta vía.
 • A avaliación Exame (100% da nota da materia) constará dunha serie de preguntas que abarcarán todo o contido e actividades vistas ao longo do desenvolvemento das clases teóricas, as prácticas de laboratorio, os seminarios de resolución de problemas e calquera outra actividade levada a cabo.
 • Para aprobar a materia é necesario que a nota final sexa igual ou superior a 5 puntos sobre un máximo de 10 puntos.


As datas de exames son as aprobadas pola Xunta de Facultade (en caso de erro na transcrición das datas de exames, as válidas son as aprobadas oficialmente e publicadas no taboleiro de anuncios e na web do Centro). 


Os exames realizaranse de forma presencial, salvo que a Universidade de Vigo decida o contrario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000