Educational guide 2024_25
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
 Materias
  Xeoloxía: Xeoloxía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Lección maxistral Asistencia e participación en debates e traballos individuais ou en grupo .
Resultados da aprendizaxe avaliados: RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA10
20 A3
A4
B1
B2
D1
D3
D4
D9
Seminario Asistencia e resolución de problemas relacionados cos mapas Topográficos e Xeolóxicos.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8,RA9
20 B1
D1
D4
D5
Prácticas de laboratorio Asistencia a prácticas de laboratorio para o recoñecemento de minerais e rochas. Resultados del aprendizaje RA2, RA5, RA7, RA9 10 A3
A4
B1
B2
D1
D4
D5
Saídas de estudo Asistencia ás saídas de estudo e entrega dunha memoria que pode ser individual o de grupo.
Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2,RA3, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
10 A3
A4
B2
C10
D1
D4
D5
D9
Exame de preguntas de desenvolvemento Examen escrito no que se formularán preguntas de teoría e practicas que incluian aspectos desenvolvidos nas sesions maxistrais , seminarios e prácticas. Resultados de aprendizaxe avaliados: RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8 40 A3
B1
C10
D1
D3
D4
D5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación


modalidade de avaluación preferente é  a Evaluación Continua. O 
alumno que desexe a  Evaluación Global (o 100% da calificación no examen
oficial) debe comunicárselo ao responsable da  materia, sexa verbalmente
ou  por  email o pola plataforma Moovi, nun plazo no superior a un
mes do comezo da  docencia da asignatura.

Exámenes

Fin de Carrera:

23 de Septembro
de  2024 ás 10:00 horas.

1ª Edición:

8 de Novembro de
20243 ás 10:00 horas.

2ª Edición:

9 de Xullo de
2025 ás  10:00 horas.

En caso de erro
na transcripción das fechas de exámenes, as válidas serán as aprobadas
oficialmente e publicadas no tablón de anuncios e na web do Centro

Convocatoria de Fin de Carrera

A evaluación
constará únicamente de un examen que valdrá o 100% da nota. No caso de no
asistir a dito examen, o non aprobarlo, pasará a ser evaluado do mesmo modo que
o resto dos alumnos/as. 

Convocatoria de Noviembre  (1ª Edición):

A nota final
será a suma das obtidas nas  diferentes probas  metodolóxicas. A
condición para que unha proba sexa  puntuada, con excepción do
   examen de preguntas de desenroo,   e  que esta
supere o  30% da sua máxima calificación.

Os alumnos con
obligaciones laborales debidamente xustificadas e que no poideran ter asistido
o desarrollo do curso poderán realizar un traballo individual escrito referido
a aspectos de Teoría  (40%), outro respecto a Prácticas/Seminarios
(20%)   e o examen da asignatura (40%). Esta opción deberán
solicitarla nun prazo non  superior a un mes dende o comezo da 
docencia da asignatura  para que poidan  dispor do tempo necesario
 para a correcta realización dos traballos  correspondentes. 

Convocatoria de Julio (2ª Edición):

A evaluación se
realizará únicamente  con un examen escrito (100%) .

Requírese do
alumno que curse esta materia unha conducta responsable e honesta. Se
considerará inadmisible o fraude (i.e. copia y/o plaxio) encaminado a falsear
onivel de conhecemento o destreza alcanzado polo alumnado en cualquier tipo de
proba, informe o traballo diseñado con este propósito. Esta conducta
fraudulenta será sancionada ca firmeza e rigor que establece a normativa
vixente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000