Secretaría Uvigo - Estudo e deseño dun panel solar de ACS mediante termosifón.

Estudo e deseño dun panel solar de ACS mediante termosifón.

Data de defensa17/09/2021
TitulaciónGrao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
CentroEscola de Enxeñaría Industrial
Dirección Titoría: José Luis González Cespón
Tribunal Presidencia: Fernando Cerdeira Pérez
Secretaría: José Ángel López Campos
Vogalía: Noelia Bazarra García
Resumo O contido deste traballo consiste no deseño dun panel solar de auga quente sanitaria (ACS). Este prototipo, está integrado maiormente con elementos reciclados, outros de baixo coste e de fácil acceso.

Para o desenvolvemento deste esbozo utilízase: botellas de plástico de auga vacías (1.5L), tuberías de PVC, diversos tipos de conectores de tubería, un par de depósitos, mangueira flexible e material aillante.

Despois de realizalo deseño, estudiaranse os aspectos termodinámico involucradas neste traballo, como afectan, e os valores obtidos mediante as diversas probas realizadas en diferentes días do ano.

Nun primeiro estudio, valoraranse os datos recollidos só para un par de botellas conectadas en serie ó depósito deseñado.

Para a segunda fase, relacionaranse os datos do primeiro estudo cos do sistema completo. Esto permitirá, poder chegar a unha comparativa real dos datos co panel solar final.

Finalmente, avaliaranse os resultados obtidos mediante este sistema nunha vivenda unifamiliar concreta que dispón dun sistema de ACS, composto dunha caldeira de gasificación por leña.
Volver