Ciclo Integrado: Teño un título?

Unha vez superados 36 créditos ECTS dos que se compón o ciclo integrado, outorgaráselle un título propio de «universitario/a superior sénior». No caso de que o alumno/a supere un mínimo de 24 créditos dun mesmo ámbito de coñecemento, engadiráselle ao título obtido o recoñecemento como experto/a no ámbito correspondente.