Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30103
Bioloxía: evolución
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Bioloxía
6
10
TITULACIÓN
Grao en Bioloxía
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09:00-10:00

Aula 1, Facultade de Bioloxía

09:00-10:00 09:00-10:00

horarios provisionais

09:00-10:00

Aula 1, Facultade de Bioloxía

09:00-10:00 09:00-10:00
09:00-10:00

Aula 1, Facultade de Bioloxía

09:00-10:00 09:00-10:00
09:00-10:00 09:00-10:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Rolan Álvarez, Emilio
Rolan Álvarez, Emilio
Rolan Álvarez, Emilio
DESCRITOR

Preténdese que os alumnos que cursen esta materia adquiran unha visión global da evolución e dos seus fundamentos conceptuais e metodolóxicos. Os estudantes deberán chegar a acadar os seguintes obxectivos xerais:

- Aprender e aplicar as pautas da metodoloxía científica e, en concreto, do razoamento científico. Identificar interpretacións pseudocientíficas.

- Entender os principais mecanismos evolutivos, en particular a selección natural.

- Entender as principais hipóteses sobre a orixe da vida e coñecer a grandes trazos a historia da vida.

- Comprender o rexistro fósil como testemuño palpable da historia da vida no noso planeta (alternativamente, como proba da evolución dos seres vivos desde os seus orixes ata a actualidade), o seu significado e as súas aplicacións.

- Entender os procesos biolóxicos, climáticos e ecolóxicos que condicionaron a nosa aparición como especie, así como a súa historia evolutiva e as consecuencias que implica a nosa herdanza biolóxica.


<< Volver