Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30118
Química: química I
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Química
6
5
TITULACIÓN
Grao en Química
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
17:00-18:00
15:00-16:00
15:00-16:00 17:00-18:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Tojo Suárez, María Concepción
Bravo Bernardez, Jorge
DESCRITOR

A materia e as súas propiedades. Clasificación da materia. Concepto de mol. Compostos químicos.

Teoría atómica. Elementos químicos. Configuración electrónica. Tabla periódica.

Enlaces convalentes e estruturas de Lewis. Polaridade de enlace. Compostos iónicos. Predición de formas moleculares: RPECV. Hibridación. polaridade molecular

Interaccións moleculares.

Os gases e a altmósfera. Propiedades dos gases. Estado líquido. Equlibrio entre fases. Tipos de sólidos. Metales, semicondutores e aislantes.

Reaccións químicas. Cálculos estequiométricos. Termoquímica e espontaneidade dos procesos químicos. Ley de Hess. Entropía e 2ª lei da termondinámica. Enerxía libre. Equlibrio químico. Constante de equilibrio. Principio de Chatelier. Energía libre de Gibbs e contante de equilibrio.

A auga e a química das dislucións. Temperatura e solubilidade. Equlibrios de solubilidade.Ácido-base de Brönsted. Reacciós ácido-base. Hidrólise. Disolucións tampón. Reaccións redox.

Cinética química. Velocidade de reacción. Efecto da concentración. Lei da velocidade e orde de reacción. Mecanismos de reacción. Catalizadores.


<< Volver