Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30211
Finanzas
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
9
6
TITULACIÓN
Grao en Economía
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
09:00-11:30

PRÁCTICAS

11:30-14:00

PRÁCTICAS

12:30-14:00
12:30-14:00
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Cabaleiro Casal, María José
Rodríguez de Prado, Francisco
DESCRITOR

En esta materia se plantearán a los alumnos los conceptos básicos de las Finanzas emprseriales y de mercados financieros para ayudarles a adquirir las competencias relacionadas con aquellos aspectos de la Economía Financiera a nivel micro y macroeconómico.

Par aello se plantean los siguientes temas:

Xestión financiera: AS finanzas na Economía. Os fluxos financeiros. Nivel micro: xestión financeira empresarial. Nivel macro: sistema financeiro.

Cálculo financeiro e operacións financeiras:

- Cálculo financeiro básico: valor do diñeiro no tempo. *Capitalización simple e composta. Tipos de interese equivalentes.

Cálculo financeiro e operacións financeiras:

- Cálculo financeiro básico: Valor do diñeiro no tempo: *Capitalización simple e composta. Tipos de interese equivalentes. Efecto inflación. Desconto simple comercial. Valoración de rendas financeiras.

- Operacións fnanceiras de préstamos:

Operacións de préstamo. Clasificación. Formulación financeira: estrutura de pagos e custo.

Xestión de investimentos e financiamentos. Nocións básicas de xestión financeira empresarial. Obxectivo das empresas. Xestión de activos e pasivo: principais características. Principais alternativas de financiamento empresarial: capital, autofinanciación e endebedamento.

Sistema Financeiro: concepto, función, características, integrantes e clasificacións.

Valoración de activos reais e financeiros: rendibilidade e risco.

- Activos financeiros de renda variable: Concepto e función. Operativa.

Mercados de negociación e intermediarios.

- Activos financeiros: renda fixa: concepto e función. Valoración e risco.

Clasificación. Mercados de negociación e intermediarios.

Xestión de activos financeiros e carteiras: Concepto de carteira de valores. Rendibilidade e risco. Diversificación. Xestión de carteiras.

 

 


<< Volver