Ciclo Integrado: MATERIAS / TALLERES Curso 2017-2018

CÓDIGO
MATERIA
IG30404
Idioma moderno: idioma 2, I: inglés
CENTRO
CRÉD
Prazas
Facultade de Filoloxía e Tradución
9
5
TITULACIÓN
Grao en Tradución e Interpretación
HORARIO DE CLASE
Curso
Cuadrim
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
11:00-13:00

Teoría

11:00-13:00

Teoría

09:00-11:00

Práctico 1

13:00-15:00

Práctico 2

09:00-11:00

P1

13:00-15:00

P2

09:00-11:00

Práctico 1

13:00-15:00

Práctico 2

09:00-11:00

P1

13:00-15:00

P2

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S DA MATERIA
Martínez Ínsua, Ana Elina
Gonzalez Szamocki, Miguel Guido
Martínez Ínsua, Ana Elina
DESCRITOR

A materia pretende a consecución e consolidación das destrezas comunicativas e lingüísticas en grao de usuario competente. O obxectivo conxunto de Idioma 2, I: Inglés e Idioma 2, II: Inglés é o de acadar competencias orais e escritas, pasivas e tamén activas propias do nivel B2 (Marco Europeo de Referencia). O curso terá unha orientación práctica.


<< Volver