Secretaría Uvigo

Pasos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

XI Premios á Excelencia Deportiva durante o curso 2018/2019

XI Premios á Excelencia Deportiva durante o curso 2018/2019

Para encher o formulario de solicitude teña en conta que:

  1. Os campos marcados cun asterisco vermello son obrigatorios.
  2. Se necesita modificar ou corrixir algo pode premer no botón ATRÁS.
  3. No paso 3 amosaranse os datos que vostede teña introducido; deberá comprobar que son correctos ou ben proceder a rectificalos.
  4. Os datos persoais obtéñense da súa conta da Secretaría virtual. Pode modificalos no apartado "a miña conta"
  5. Ao rematar de cubrir o formulario debes imprimilo, asinalo e entregalo por Rexistro. No caso contrario á solicitude non será tramitada.
  6. Sobre o formulario impreso non caben modificacións.

IMPORTANTE: Para calquera dúbida póñase en contacto coa Sección de Bolsas, nos teléfonos 986 814094 ou correo electrónico bolsasformacion@uvigo.es.

 

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados na solicitude serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo. En calquera momento poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposicion e cancelación mediante solicitude dirixida ao reitor da Universidade de Vigo no rexistro da Universidade de Vigo, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da LPCAP. Máis información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos