Secretaría Uvigo

Bolsas de formación en centros universitarios, sistemas informáticos e unidades e áreas - 2ª convocatoria, curso 2021/2022

TipoBolsa de formación
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2021-2022 Centros, unidades, sistemas
Data inicio solicitudes16/12/2021
Data fin solicitudes19/01/2022
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/8920
Requisitos
  • Posuír nacionalidade española, dalgún outro país da Unión Europea, ou de países non comunitarios acreditando a condición de residente en España a 31 de decembro de 2020 (non é suficiente o permiso de estadía por estudos).
  • Estar matriculado en centros propios no curso 2021/2022, durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no anexo II, no campus polo que se opta á bolsa.
  • No caso de matrícula en titulacións de Grao ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes.
  • Cumprir os demais requisitos específicos sinalados no anexo II. Para estes efectos terase en conta o último día do prazo de presentación de solicitudes
  • Non gozar con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses, de forma consecutiva ou descontinua. O cómputo do tempo farase de data a data.
Documentacion

Deberán subir a seguinte documentación ó formulario en liña (non hai que subir a documentación a sede electrónica):

  • Certificación académica dos estudos realizados no caso de que se realizasen nunha universidade distinta á de Vigo
  • Os documentos que correspondan en cada caso, segundo os criterios específicos de selección establecidos no anexo II:
  • Cursos relacionados co perfil formativo
  • Currículo
  • Documentación acreditativa dos méritos alegados

Tamén se lles poderá requirir que acheguen outra documentación que sexa necesaria para a correcta avaliación de requisitos e méritos alegados.

O feito de non achegar a documentación requirida será causa de exclusión.

Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Teléfono: 986814094
Correo electrónico: bolsasformación@uvigo.es
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/bolsas-formacion

26/01/2022 Listaxe provisoria de solicitudes admitidas e excluídas

Documentos da fase da convocatoria:

11/02/2022 Listaxe provisoria de solicitudes con bolsa concedida, denegada e listaxe de agarda

Observacións

Prazo de alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 18 de febreiro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

Documentos da fase da convocatoria:

22/02/2022 Listaxe definitiva de bolsas concedidas, denegadas e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás