Secretaría Uvigo

Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2019/2020

TipoPremios
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2019_2020 RSU-Axenda 2030
Data inicio solicitudes24/07/2020
Data fin solicitudes21/09/2020
Enderezo formulario para solicitude onlinehttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6078
Descripción

Obxecto:

Recoñecer os traballos de fin de Grao e Máster realizados polo alumnado da Universidade de Vigo que se distingan por ser especialmente relevantes en temáticas relacionadas coa Axenda 2030, a cooperación ao desenvolvemento e a responsabilidade social, facilitando a gratuidade da matrícula nos estudos que supoñan continuación dos xa cursados

Nº de premios: 6 distribuídos por rama da titulación cursada:

  • Artes e Humanidades: 1
  • Ciencias e Ciencias da Saúde: 1
  • Ciencias Sociais e Xurídicas: 2
  • Enxeñaría e Arquitectura: 2

Contía:

A contía máxima do premio será o importe dos prezos públicos por servizos académicos dos estudos de grao, máster ou doutoramento da UVIGO dos que se matricule o alumnado no curso 2020/2021 ata o esgotamento do crédito respectando a orde de prelación resultante en cada rama unha vez realizados as bonificacións e exencións que lle sexan aplicables

 

Requisitos

a) Ter superado o Traballo Fin de Grao ou Máster durante o curso 2019/2020 na UVIGO cunha cualificación igual ou superior a 8,5 puntos.

b) A temática do TFG/TFM debe estar relacionada con:

  • Axenda 2030: todo tema relacionado con 17 obxectivos de desenvolvemento sostible: Fin da pobreza, Fame cero; Saúde e benestar; Educación de calidade; Igualdade de xénero; Auga limpa e saneamento; Enerxía accesible e non contaminante; Traballo decente e crecemento económico; Industria, innovación e infraestrutura; Redución das desigualdades; Cidades e comunidades sostibles; Produción e consumo responsables; Acción polo clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, xustiza e institucións sólidas e Alianzas para acadar os obxectivos.
  • Cooperación ao desenvolvemento: cooperación financeira; cooperación técnica; axuda alimentaria e axuda humanitaria; principios e fundamentos xurídicos; política e xestión; cooperación e muller; dereitos humanos;  ONG e outros actores da cooperación ONG; cooperación empresarial; cooperación universitaria.
  • Responsabilidade social corporativa: políticas publicas inclusivas; políticas públicas para a igualdade de xénero; inclusión de persoas con discapacidade no emprego público; definición de valores públicos; actuación responsable nas organizacións públicas e privadas; código ético nas organizacións públicas e privadas; deseño de plans de voluntariado nas organizacións públicas e privadas; mellora nas xestión de prevención de riscos laborais
Documentacion

Solicitude:

As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario online no seguinte enlace https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6078, descargalo e presentalo na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal) a través da Instancia Xenérica (SXER) existente na sede, poñendo en Asunto “premios ó mellor TFG/TFM en responsabilidade social axenda 2030”,  achegando unicamente o arquivo coa solicitude.

Para a presentación electrónica deste procedemento, a sede electrónica da Universidade de Vigo dispón de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes:https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2020-06/Guia_rexistro_instancia_xenerica_gl.docx.pdf. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de presentación dos formularios, poderán dirixirse ao enderezo electrónico sede@uvigo.gal.

Non se admitirán a trámite aquelas solicitudes que se presenten por outras vías. O modelo específico de presentación de solicitudes é de uso obrigatorio para os interesados neste procedemento (art. 66.6 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas). Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, se lle requirirá para que a emenda a través da súa presentación electrónica. A estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que foi realizada a emenda, de acordo ao artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O prazo de presentación das solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 21 de setembro de 2020, ás 23:59 horas (hora peninsular española).

Documentación:

Deberán subir a seguinte documentación ao formulario online (non hai que subir a documentación á sede electrónica):

  • Memoria en formato pdf de non máis de 10 páxinas nas que se describa as características do traballo
  • Informe do director/a do traballo
  • Unha copia en formato pdf do Traballo Fin Grao / Traballo Fin de Máster
Prazo para resolver3 meses
Silencio administrativoDesestimatorio
Documentos da convocatoria
Ligazóns da convocatoria
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es
Teléfono: 986 81 40 94
: https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/bolsas/premios

29/09/2020 Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 14 de outubro ás 23:59 horas (hora peninsular española)

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do modelo dispoñible no enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6038

Documentos da fase da convocatoria:

03/11/2020 Listaxe provisoria de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Observacións

Alegacións a partir do día seguinte ó da publicación desta resolución e ata o día 17 de novembro ás 23:59 horas (hora peninsular española).

O escrito de alegacións dirixido á Sección de Axudas e Bolsas deberá presentarse a través do modelo dispoñible no enlace: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/6038

Documentos da fase da convocatoria:

24/11/2020 Listaxe definitiva de premios concedidos, denegados e listaxe de agarda

Documentos da fase da convocatoria:
Atrás