Convocatoria de matrícula para as ensinanzas de grao

TipoConvocatorias de matrícula
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
CódigoMAT2017/2018
Descripcion

RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE MAIO DE 2017 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA AS ENSINANZAS DE GRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

 

Requisitos

Poderá matricularse na Universidade de Vigo quen teña concedida a admisión por calquera dos procedementos indicados na norma segunda desta convocatoria, quen desexe continuar os mesmos estudos matriculados en cursos anteriores salvo que tivera a matrícula arquivada ou solicitara o traslado a outra universidade e, quen se acredite como estudante de intercambio ou visitante para o actual curso académico.

Documentacion

Unha vez realizada a matrícula haberá que presentar ou remitir, nos prazos establecidos no anexo I, a documentación indicada para cada caso no anexo II, polos medios relacionados no anexo III. O feito de non presentar a documentación non implica a anulación automática da mesma. Detectada a falta de documentación, procederase segundo se indica no apartado 3.5. da norma terceira.

Observaciones

A presente convocatoria entrará en vigor e terá efectos para a admisión e matrícula en titulacións oficiais para o curso académico 2017/2018.

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986 813607
Correo electrónico: atención para o alumnado

NORMA PRIMEIRA: Tipos de matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA SEGUNDA: Oferta para iniciar estudos de grao e procedementos de admisión

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA TERCEIRA: Formalización da matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA CUARTA: Modificación de matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA QUINTA: Anulación total de matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA SEXTA: Estados da matrícula

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA SÉTIMA: Dereito de avaliación

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA OITAVA: Simultaneidade de estudos universitarios oficiais

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA NOVENA: Prezos públicos, modalidades e formas de pagamento, conciliacións, falta de pago e devolución de importes

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMA: Exencións, bolsas, axudas e subvencións e bonificacións

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA UNDÉCIMA: Horario para a realización de trámites e presentación de solicitudes

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DUODÉCIMA: Incompatibilidades académicas e horarias

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMO TERCEIRA: Tratamento de datos persoais

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMO CUARTA: Resolución de reclamacións e recursos

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMO QUINTA: Disposición adicional

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMO SEXTA: Normas finais

Documentos dunha fase de convocatoria:

NORMA DÉCIMO SÉTIMA: Entrada en vigor

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás