Bolsas de Integración-Ciencias Xurídicas 2017/2018 (FCXT. 02)

TipoAxuda asistencial
Organismo convocanteUniversidade de Vigo
Código2017-0406
Data de inicio de solicitudes16/06/2017
Data de fin de solicitudes30/06/2017
Descripcion

RESOLUCIÓN REITORAL DE 15 DE XUÑO DE 2017 POLA QUE SE CONVOCA 1 BOLSA PARA ESTUDANTES QUE COLABOREN NA AXUDA Á INTEGRACIÓN DUNHA PERSOA CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS NA FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO DO CAMPUS DE VIGO. (FCXT 02)

Requisitos

As persoas solicitantes deberán estar matriculadas no curso 2017/18 na Universidade de Vigo en calquera titulación oficial de Grao das que se imparten na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo do campus de Vigo, e manter a condición de alumno/a durante todo o período de duración da bolsa.

En todo caso os solicitantes, deberán de ter superados o 50% dos créditos dos estudos de grao, dos que están matriculados. O último día de presentación das solicitudes será o que se teña en conta aos efectos de determinar a superación destes créditos.

Documentacion

Xunto coa solicitude achegarese a documentación requerida no punto 7 de esta convocatoria:

Fotocopia do NIF, NIE, ou pasaporte en vigor.

Fotocopia Documento de afiliación á Seguridade Social.

Certificación académica oficial dos estudos realizados; no caso de que se realizaran fóra da U. de Vigo.

Declaración xurada de compromiso de matricula para o curso 2017/18; no caso de non tela formalizada no momento da presentación da solicitude.

Currículum vitae, no que indicará a formación e as actividades realizadas que considere de interese para o desenvolvemento da bolsa con documentos acreditativos dos méritos alegados.

Solicitude de compatibilidade coa bolsa no caso de que o alumnado teña concedida unha bolsa distinta ás axudas ao estudo convocadas polo MECD.

Ficha persoal de pagamento (anexo III).

Declaración responsable de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Documentos de convocatoria
Ligazóns
Teléfono: 986.81.40.94
Correo electrónico: bolsasformacion@uvigo.es

11/08/2017 Resolución pola que se declara a convocatoria deserta e pechado o procedemento

Descrición

Resolución reitoral do 10 de agosto de 2017, pola que se declara deserta e pechado o procedemento en relación á convocatoria dunha bolsa para estudantes que colaboren na axuda á integración dunha persoa con necesidades educativas especiais na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo do Campus de Vigo (FCXT. 02)

Documentos dunha fase de convocatoria:
Atrás