Secretaría Uvigo

Recomendacións ao profesorado sobre os cuestionarios síncronos (IMPORTANTE CONSULTAR)

A primeira recomendación sería que, sempre que sexa posible, empregues métodos de avaliación continua diferentes ás probas síncronas.

Os cuestionarios síncronos (todo o estudantado á mesma hora para facer a proba) poden supor un estrés considerable a calquera sistema, polo que se recomenda espaciar tanto o inicio coma a finalización do mesmo. Na medida en que poidas, e sobre todo en probas con moito alumnado, deixa marxe de tempo para facer unha entrada escalonada no sistema.

Haberá que ter en conta tamén que estas probas poden ser difíciles de controlar desde o punto de vista técnico (problemas de conectividade, incidencias técnicas do estudantado na súa casa etc.). Podes ter prevista unha proba de avaliación alternativa para o alumnado que teña algunha incidencia que lle impida rematar o cuestionario. 

Non recomendamos o uso de Claroline para este tipo de probas, non obstante se aínda así decides empregar esta plataforma, ten en conta as seguintes recomendacións:

  • Tenta calcular o tempo de realización da proba de forma que o estudantado dispoña de tempo suficiente para contestar ás preguntas e con marxe para que o alumnado que poida ter unha conexión a internet máis lenta poida envialo dentro do tempo límite.
  • É moi importante comunicar ao alumnado previamente (a través dun correo, aviso etc.) e na descrición do cuestionario, toda a información necesaria sobre as probas: data e hora de inicio, cantos intentos teñen, cantas preguntas van ser, de que tipo, canto tempo van ter para respondelas, se existe penalización por contestar respostas erróneas etc. Todo isto é moi importante que o saiban de antemán. 
  • Se ademais tes abertos 2 espazos (en MooVi e Claroline) para a túa materia, comunica ao teu alumnado para que e cando vas empregar cada un deles.
  • Se non queres que poidan revisar o intento e comprobar as respostas correctas, configura o cuestionario en "Mostrar respostas" > "Non" para que oculte as respostas correctas, retroalimentación etc. Unha vez a proba sexa realizada por todo o alumnado podes voltar á configuración do cuestionario e marcar "Si" para que poidan revisalo.
  • O ideal é que crees un banco de preguntas amplo para o teu cuestionario e que desas preguntas escolla x aleatorias. Cando máis amplo sexa o banco de preguntas menos opción de que as preguntas se repitan. 
  • Se dispós de tempo, é recomendable realizar unha proba previa (aínda que sexa con poucas preguntas) co alumnado coas mesmas características de configuración que a proba final, para que poidan ver o funcionamento e comprobar que o acceso lles funciona.

Atrás