Resolución de 10 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Política Universitaria do MECD

Bolsas e axudas

24-07-2014 ata: 23-08-2014

Con data do 23 de xullo de 2014, foi publicada no BOE a Resolución de 10 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Política Universitaria pola que se publican os beneficiarios de bolsas de caracter xeral para alumnado que curse estudios postobligatorios universitario no curso 2013/2014.

Os listados completos dos beneficiarios das referidas bolsas atópanse expostos nos taboleiros de anuncios da Universidade de Vigo.

A devandita resolución porá fin á vía administrativa e poderá ser recurrida en reposición, no prazo dun mes, ou ser impugnada mediante a interposición de recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte ao da súa data de publicación no BOE.

PRAZO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN: ATA O 23 DE AGOSTO DE 2014