listaxe definitiva olimpíadas científicas 2016 2017

Bolsas e axudas

19-12-2016 ata: 19-01-2017

PUBLÍCASE A RESOLUCIÓN REITORAL DO 19 DE DECEMBRO DE 2016 POLA QUE SE PUBLICA A LISTAXE DEFINITVA DAS AXUDAS DENOMINADAS “OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS” PARA ESTUDANTES QUE INICIEN ESTUDOS UNIVERSITARIOS EN TITULACIÓNS DE GRAO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2016/20117.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso perante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados dende o día seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

 Así e todo, a persoa interesada poderá optar por interpoñer contra esta resolución recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á publicación da presente resolución, perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso, non caberá interpoñer o recurso contencioso-administrativo antes citado namentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso de reposición, de acordo co disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.