Guia docente 2018_19
E. U. de Estudos Empresariais
Máster Universitario en Comercio Internacional
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Hablar bien en público
  CE2 Conocimiento del ámbito en el que se desarrolla el comercio internacional
  CE3 Conocimiento de las técnicas de márketing utilizadas en el comercio internacional
  CE4 Conocimiento de las finanzas en el ámbito internacional
  CE5 Conocimiento de la fiscalidad en el ámbito internacional
  CE6 Conocimiento pormenorizado de las operaciones del comercio internacional, de su fundamento, sus aspectos formales, y sus efectos
  CE7 Conocimiento de la logística y el transporte en el comercio internacional
  CE8 Conocimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones aplicadas al comercio internacional
  CE9 Conocimiento aplicado de las herramientas informáticas necesarias en el comercio internacional
  CE10 Conocimiento y dominio del idioma internacional de los negocios
  CE11 Realización de un proyecto completo de internacionalización de empresas, planificación de operaciones de comercio internacional, o marketing internacional
  CE12 Aplicación de los conocimientos y técnicas del comercio internacional en la actividad real
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Dominio de los conceptos económicos en el entorno internacional para la aplicación de conocimientos y resolución de problemas en un contexto internacional nuevo y poco conocido.
  CT2 Dominio de los conceptos jurídicos en el entorno internacional para la aplicación de conocimientos y resolución de problemas en un contexto internacional nuevo y poco conocido.
  CT3 Conocimiento de las técnicas de dirección y gestión comercial en un contexto global, de los diferentes mercados, y de las relaciones y estrategias económicas de carácter internacional.
  CT4 Conocimiento de las técnicas de venta, estrategias, productos, marcas y comunicación en los mercados internacionales
  CT5 Conocimiento de los medios internacionales de financiación y de pago, y de los procedimientos para cobertura de riesgos
  CT6 Resolución de problemas de financiación en un entorno de información incompleta o limitada.
  CT7 Dominio de los diferentes tributos relacionados con el comercio internacional.
  CT8 Resolución de problemas prácticos de tributación en las operaciones de comercio internacional.
  CT9 Conocimiento de las operaciones de exportación e importación, negociación, trámites de aduanas, contratación, riesgos y financiación
  CT10 Conocimiento de las técnicas que permitan analizar, diseñar, planificar, dirigir y realizar las principales operaciones del comercio internacional
  CT11 Conocimiento de los diferentes medios de transporte y su operativa
  CT12 Conocimiento de la logística relacionada con el comercio internacional
  CT13 Dominio de la terminología específica (incoterms)
  CT14 Conocimiento de las plataformas electrónicas, y los mercados a través de Internet.
  CT15 Dominio de las operaciones electrónicas y de los aspectos colaterales de seguridad, riesgos y estructuras de funcionamiento
  CT16 Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas, diseño y construcción de páginas web, y de las técnicas adecuadas para el comercio electrónico
  CT17 Obtención de información en Internet
  CT18 Análisis crítico de hardware y software, elección de arquitecturas, sistemas, equipos y programas
  CT19 Conocimiento de los registros específicos del inglés para los negocios
  CT20 Dominio de la redacción comercial en inglés, utilización correcta de los términos técnicos.
  CT21 Dominio oral del lenguaje comercial en inglés.
  CT22 Conocimiento del inglés en contextos específicos: ferias, mercados, reuniones, negociaciones.
  CT23 Desarrollo de habilidades comunicativas y de protocolo.
  CT24 Planificación y realización de un proyecto integrado de internacionalización.
  CT25 Planificación y realización de un proyecto de marketing internacional.
  CT26 Aplicación práctica de conocimientos adquiridos: financiación, marketing, fiscalidad, planificación comercial, inglés comercial, mercados electrónicos, gestión de operaciones, y otros relacionados con el comercio internacional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000