Guia docente 2016_17
Facultade de CC. Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia: Historia económica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Titoría en grupo Nas duas sesións de titoría de grupo, valorarase a presentación dun esquema de dúbidas e preguntas, a capacidade de formulación de dúbidas e preguntas significativas ou a resolución das mesmas. 6
CB3
CB4
CE8
CE9
CT1
CT4
CT5
CT7
Seminarios A través de seis seminarios:
Avaliaránse os traballos prácticos consistentes na lectura dun tema ou parte dun tema, na redacción dun informe ou síntese, na sua exposición e defensa.

Evaluaráse a coherencia e calidade do traballo, esquema, síntesis ou mapa conceptual, ou a valoración dos exercicios (comentario e análisis de gráficos, series estadísticas, ou textos, a resolución de cuestións e problemas).

Valoraráse a asistencia, a participación, o cumplimento, a aptitude, os aspectos formais (redacción, sintaxis, ortografía, ...) asi mesmo a expresión oral.
24
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT4
CT5
CT7
Probas de resposta curta Realizaránse o día do examen final.

Valorarase as respostas sintéticas sobre preguntas relacionadas coas prácticas dos seminarios.
20
CE2
CE3
CE4
CE7
CT5
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Realizaranse o día do examen final.

Avaliaranse os contidos teóricos da materia.

As respuestas tendrán que estar estructuradas, e razoadas correctamente. Valoraráse a redacción correcta, clara e comprensibel.
50
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE7
CE8
CE9
CT5
CT7
 
Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. A avaliación contida nesta guía docente está dirixida a alumnas e alumnos de ensinanza presencial.

2. A títoria en grupo é de asistencia obrigatoria.

3. Os seminarios son actividades de asistencia obligatoria.

4. En conxunto, seminarios e titoría en grupo, deben completar 7  sesións de asistencia, como requisito que o alumnado debe cumplir para seren evaluada/o por esta actividade.

5. A nota final resultará de:

A) Examen final no que se valoran o coñecemento dos contidos e as habilidades adquiridas durante o curso: 

    a.1)  Por  preguntas de resposta larga  sobre as sesións maxistrais: 50% da nota final

    a.2)  Por preguntas de resposta curta, relacionadas coas lecturas realizadas para os seminarios: 20% da nota final.

B) Traballos prácticos e participación desenvolvidos  nas 6 sesións de seminarios: 24 % da nota final. Sempre que, ademáis, a/o alumna/o, obteña un 4 no examen final.

C) Presentación de esquema de dúbidas ou preguntas  nas 2 sesións de titoría de grupo: 6% nota final.

6. A cualificación correspondente á avaliación continua (traballos prácticos en seminarios, presentación de dúbidas ou preguntas nas titorias de grupo) gardaráse para todas as convocatorias do presente curso académico.

7. Avaliación de Xullo: seguirá os mesmos criterios que os do examen final.

8. Para o alumnado que renuncia á ensinanza presencial: o 100% da nota final obterase mediante un examen final escrito.

9. Datas e horarios das probas de avaliación final:

 http://fccee.uvigo.es/calendario-exames-201415.html

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000