Guia docente 2012_13
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 Obter, manexar, conservar, describir e identificar especímenes biolóxicos actuais e fósiles
  A2 Identificar, analizar e caracterizar mostras de orixe biolóxica, incluídas as de orixe humana, e as súas posibles anomalías
  A3 Recoñecer distintos niveis de organización nos sistemas vivos. Realizar análises filoxenéticas e identificar as probas da evolución
  A4 Isolar, analizar e identificar biomoléculas, virus, células, tecidos e órganos
  A5 Cultivar microorganismos, células, tecidos e órganos
  A6 Avaliar e interpretar actividades metabólicas
  A7 Manipular e analizar o material xenético e levar a cabo asesoramento xenético
  A8 Avaliar o funcionamento de sistemas fisiolóxicos interpretando parámetros vitais
  A9 Analizar e interpretar o comportamento dos seres vivos
  A10 Analizar e interpretar as adaptacións dos seres vivos ao medio
  A11 Tomar mostras, caracterizar, xerir, conservar e restaurar poboacións, comunidades e ecosistemas
  A12 Catalogar, cartografar, avaliar, conservar, restaurar e administrar recursos naturais e biolóxicos
  A13 Avaliar os impactos ambientais. Diagnosticar e solucionar problemas ambientais
  A14 Realizar análise, control e depuración das augas
  A15 Describir, analizar, avaliar e planificar o medio físico. Interpretar a paisaxe
  A16 Cultivar, producir, transformar, mellorar e explotar recursos biolóxicos
  A17 Identificar e obter produtos naturais de orixe biolóxica
  A18 Producir, transformar, controlar e conservar produtos agroalimentarios
  A19 Identificar, xerir e comunicar riscos agroalimentarios e ambientais
  A20 Deseñar, aplicar e supervisar procesos biotecnolóxicos
  A21 Realizar e interpretar bioensaios e diagnósticos biolóxicos
  A22 Identificar, caracterizar e utilizar bioindicadores
  A23 Desenvolver, xerir e aplicar técnicas de control biolóxico
  A24 Deseñar modelos de procesos biolóxicos
  A25 Obter información, desenvolver experimentos, e interpretar os resultados
  A26 Participar na dirección, redacción e execución de proxectos en bioloxía
  A27 Desenvolver e implantar sistemas de xestión e de control de calidade de procesos relacionados coa bioloxía
  A28 Impartir docencia e divulgar coñecementos relacionados coa bioloxía
  A29 Asesorar e peritar sobre aspectos científico-técnicos, éticos, legais e socio-económicos relacionados coa bioloxía
  A30 Supervisar e asesorar sobre todos os aspectos relacionados co benestar dos seres vivos
  A31 Coñecer e manexar instrumentación científico-técnica
  A32 Capacidade para coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios ou específicos
  A33 Capacidade para comprender a proxección social da bioloxía
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 Desenvolver a capacidade de análise e síntese
  B2 Adquirir a capacidade de organizar e planificar as tarefas e o tempo
  B3 Desenvolver habilidades de comunicación oral e escrita
  B4 Adquirir coñecementos de inglés relativos ao ámbito de estudo
  B5 Empregar recursos informáticos
  B6 Saber buscar e interpretar información procedente de fontes diversas
  B7 Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva
  B8 Desenvolver a capacidade de aprendizaxe autónoma
  B9 Traballar en colaboración
  B10 Desenvolver o razoamento crítico
  B11 Adquirir un compromiso ético coa sociedade e coa profesión
  B12 Comportarse con respecto á diversidade e a multiculturalidade
  B13 Sensibilizarse polos temas ambientais
  B14 Desenvolver a creatividade
  B15 Asumir un compromiso coa calidade
  B16 Desenvolver a capacidade de autocrítica
  B17 Desenvolver a capacidade de negociación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000