Educational guide 2019_20
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Subjects
  Law: ICT Ethical and legal foundations
   Assessment
  Description Qualification Evaluated Competencess
Objective questions exam Exame parcial da primeira metade do temario, que será eliminatorio para os alumnos que obteñan polo o menos unha nota de 5 sobre 10. E un exame final de todo ou da segunda metade do temario. Ambos os exames constarán de 20 preguntas tipo test e unha pregunta longa que avaliarán os contidos teóricos correspondentes a sesión maxistral. Terase en conta a caligrafía, presentación e faltas de ortografía. A pregunta longa terá un valor de 2 puntos sobre 10, e a parte tipo test de 8 sobre 10. Para poder obter un 5 é necesario ter correctamente contestadas alomenos 13 preguntas do test. As preguntas incorrectas non restan puntuación.
A data do exame final é a aprobada pola Xunta de Centro da ESEI e atópase publicada na páxina web http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=29.
Avaliaranse os seguintes resultados de aprendizaxe: Rap.1, Rap.2, Rap.3, Rap.4, Rap.6, Rap.7, Rap.9
60
CB1
CG7
CG11
CG12
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE24
CE30
CE31
CT3
CT10
CT16
CT17
Objective questions exam Realizaranse dous exames parciais tipo test sobre un caso práctico que avaliará os coñecementos obtidos nas prácticas de laboratorio. Os alumnos que non obteñan unha cualificación de polo menos 5 sobre 10 en ambos os exames realizarán un exame final escrito que constará de 10 preguntas tipo test sobre un caso práctico e que avaliará os coñecementos obtidos nas prácticas de laboratorio. Cada Pregunta terá un valor de 1 punto
A data do exame final é a aprobada pola Xunta de Centro da ESEI e atópase publicada na páxina web http://www.esei.uvigo.es/index.php?id=29.
Avaliaranse os seguintes resultados de aprendizaxe: Rap.2, Rap.5, Rap.6, Rap.7, Rap.8.
25
CB3
CG7
CG12
CE6
CE7
CE9
CE10
CE24
CE30
CE31
CT3
CT7
CT8
CT10
CT16
Presentation Valorarase tanto o traballo como a súa exposición. Para iso teranse en conta os seguintes aspectos:
1.- Non se admitirán traballos total ou parcialmente copiados. Terán esta consideración os traballos que consistan ou inclúan a edición dos contidos de páxinas web. Esta actuación equivale a copiar nun exame.
2.- Os traballos deben realizarse en grupos de de tres persoas (excepcionalmente por razóns xustificadas poderán ser de 2).
3.- A estrutura do traballo será a seguinte:
- Índice
- Introdución, na que se expoña a problemática que se pretende abordar e os obxectivos que se perseguen co mesmo. (Facilitarase ao alumnado unha lista de posibles temáticas).
- Contido. No hanse de integrar, por unha banda, as fontes bibliográficas e informativas que se manexaron, así como calquera outra utilizada: enquisas, entrevistas, etc. e, por outro, as conclusións que como froito do anterior obtivéronse.
- Conclusións críticas ou Valoración persoal. Neste apartado débese reflexionar sobre o ámbito tecnolóxico, a norma ou normas obxecto de estudo e a súa eficacia social (adecuación dos medios normativos á finalidade perseguida por esa norma) e a súa xustiza ou inxustiza de acordo cos valores axiológicos recolleitos na Constitución española, así como coa ética privada dos autores do traballo.
- Bibliografía. Neste apartado debe distinguirse a bibliografía manexada doutras fontes informativas consultadas por exemplo páxinas web, medios de comunicación, etc. Tamén se incluirá de forma separada as referencia ás normas de ordenamento español que se manexaron.
4.- Extensión máxima 30 páxinas.
5.- Os traballos serán presentados en folios tamaño DIN A 4, letra arial 12 e a espazo e medio.
Avaliaranse os seguintes resultados de aprendizaxe: Rap. 1, Rap. 3 y Rap 6.
15
CB3
CG11
CT3
CT7
CT8
CT10
CT16
CT17
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000