Guia docente 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Primaria
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Coñecer as áreas curriculares da Educación Primaria, a relación interdisciplinar entre elas, os criterios de avaliación e o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procedementos de ensino e aprendizaxe respectivos
  B2 Deseñar, planificar e avaliar procesos de ensino e aprendizaxe, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro
  B3 Abordar con eficacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e plurilingües. Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar
  B4 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade e que atendan á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos que conformen os valores da formación cidadá
  B5 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela, resolver problemas de disciplina e contribuir á resolución pacífica de conflitos. Estimular e valorar o esforzo, a constancia e a disciplina persoal nos estudantes
  B6 Coñecer a organización dos colexios de educación primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Desempeñar as funcións de titoría e de orientación cos estudantes e as súas familias, atendendo as singulares necesidades educativas dos estudantes. Asumir que o exercicio da función docente ha de ir perfeccionándose e adaptándose aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida
  B7 Colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno social. Asumir a dimensión educadora da función docente e fomentar a educación democrática para unha cidadanía activa
  B8 Manter unha relación crítica e autónoma respecto dos saberes, os valores e as institucións sociais públicas e privadas
  B9 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución dun futuro sustentable
  B10 Reflexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela entre os estudantes
  B11 Coñecer e aplicar nas aulas as tecnoloxías da información e da comunicación. Discernir selectivamente a información audiovisual que contribúa ás aprendizaxes, á formación cívica e á riqueza cultural
  B12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias fundamentais que afectan aos colexios de educación primaria e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros educativos
Sinale C Código Habilidades
  C1 Comprender os procesos de aprendizaxe relativos ao periodo 6-12 no contexto familiar, social e escolar
  C2 Coñecer as características destes estudantes, así como as características dos seus contextos motivacionales e sociais
  C3 Dominar os coñecementos necesarios para comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e identificar disfunciones
  C4 Identificar dificultades de aprendizaxe, informalas e colaborar no seu tratamento
  C5 Coñecer as propostas e desenvolvementos actuais baseados na aprendizaxe de competencias
  C6 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e distintos ritmos de aprendizaxe
  C7 Analizar e comprender os procesos educativos no aula e fóra dela relativos ao periodo 6-12
  C8 Coñecer os fundamentos da Educación Primaria
  C9 Analizar a práctica docente e as condicións institucionais que a enmarcan
  C10 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país e os condicionantes políticos e legislativos da actividade educativa
  C11 Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula
  C12 Abordar e resolver problemas de disciplina
  C13 Promover o traballo cooperativo e o traballo e esforzo individuais
  C14 Promover accións de educación en valores orientadas á preparación dunha cidadanía activa e democrática
  C15 Coñecer e abordar situacións escolares en contextos multiculturales
  C16 Deseñar, planificar e evaluar a actividade docente e a aprendizaxe no aula
  C17 Coñecer e aplicar experiencias innovadoras en Educación Primaria
  C18 Participar na definición do proxecto educativo e na actividade xeral do centro atendendo a criterios de xestión de calidade
  C19 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación educativa e ser capaz de deseñar proxectos de innovación identificando indicadores de avaliación
  C20 Mostrar habilidades sociais para entender ás familias e facerse entender por elas
  C21 Coñecer e saber exercer as funcións de titor e orientador en relación coa educación familiar no periodo 6-12
  C22 Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las familias y la comunidad
  C23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible
  C24 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar
  C25 Comprender os principios básicos e as leis fundamentais das ciencias experimentais (Física, Química, Biología e Xeoloxía)
  C26 Coñecer o currículo escolar destas ciencias
  C27 Suscitar e resolver problemas asociados coas ciencias á vida cotiá
  C28 Valorar as ciencias como un feito cultural
  C29 Recoñecer a mutua influencia entre ciencia, sociedade e desenvolvemento tecnolóxico, así como as condutas cidadás pertinentes, para procurar un futuro sostenible
  C30 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover a adquisición de competencias básicas nos estudantes
  C31 Comprender os principios básicos das ciencias sociais
  C32 Coñecer o currículo escolar das ciencias sociais
  C33 Integrar o estudo histórico e xeográfico desde unha orientación instructiva e cultural
  C34 Fomentar a educación democrática da cidadanía e a práctica do pensamento social crítico
  C35 Valorar a relevancia das institucións públicas e privadas para a convivencia pacífica entre os pobos
  C36 Coñecer o feito relixioso ao longo da historia e a súa relación coa cultura
  C37 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  C38 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representacións espaciais, estimación e medida, organización e interpretación da información, etc)
  C39 Coñecer o currículo escolar de matemáticas
  C40 Analizar, razoar e comunicar propostas matemáticas. Suscitar e resolver problemas vinculados coa vida cotiá
  C41 Valorar a relación entre matemáticas e ciencias como un dos alicerces do pensamento científico
  C42 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  C43 Comprender os principios básicos das ciencias da linguaxe e a comunicación
  C44 Adquirir formación literaria e coñecer a literatura infantil
  C45 Coñecer o currículo escolar das linguas e a literatura
  C46 Falar, ler e escribir correcta e adecuadamente nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma correspondente
  C47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da linguaxe escrita e o seu ensino
  C48 Fomentar a lectura e animar a escribir
  C49 Coñecer as dificultades para a aprendizaxe das linguas oficiais de estudantes doutras linguas
  C50 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües
  C51 Expresarse, oralmente e por escrito nunha lingua estranxeira
  C52 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  C53 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde as artes
  C54 Coñecer o currículo escolar da educación artística, nos seus aspectos plástico, audiovisual e musical
  C55 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades musicais e plásticas dentro e fóra da escola
  C56 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  C57 Comprender os principios que contribúen á formación cultural, persoal e social desde a educación física
  C58 Coñecer o currículo escolar da educación física
  C59 Adquirir recursos para fomentar a participación ao longo da vida en actividades deportivas dentro e fóra da escola
  C60 Desenvolver e evaluar contidos do currículo mediante recursos didácticos apropiados e promover as competencias correspondentes nos estudantes
  C61 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma
  C62 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula e dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que facilite a aprendizaxe e a convivencia
  C63 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e en particular o de ensino-aprendizaxe mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias
  C64 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro
  C65 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reflexionando desde a práctica
  C66 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
  C67 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes 6-12 anos
  C68 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social
  C69 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reflectidas no Traballo fin de Grado que compendia a formación adquirida ao longo de todos as ensinanazas descritas
Sinale D Código Competencias
  D1 Capacidade de análise e síntese
  D2 Capacidade de organización e planificación
  D3 Comunicación oral e escrita na lingua materna
  D4 Coñecemento de lingua estranxeira
  D5 Coñecemento de informática relativos ao ambito de estudo
  D6 Capacidade de xestión da información
  D7 Resolución de problemas
  D8 Toma de decisións
  D9 Traballo en equipo
  D10 Traballo nun equipo de carácter interdisciplinar
  D11 Traballo nun contexto internacional
  D12 Habilidades nas relacións interpersoais
  D13 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
  D14 Razoamento crítico
  D15 Compromiso ético
  D16 Aprendizaxe autónoma
  D17 Adaptación a novas situacións
  D18 Creatividade
  D19 Lideranza
  D20 Coñecemento doutras culturas e costumes
  D21 Iniciativa e espírito emprendedor
  D22 Motivación pola calidade
  D23 Sensibilidade por temas medioambientais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000