Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.X.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Xeografía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado - Presentación dos traballos realizados na aula (Comentarios, reflexións, análises...)

Os resultados da aprendizaxe son:
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico.
- Integrar o estudo xeográfico desde unha orientación instructiva e cultural.
- Fomentar a educación democrática da cidadanía e a práctica do pensamento social crítico.
- Manexo dos Tics de forma adecuada nas necesidades e niveis da Educación Primaria.
25 CB1
CB2
CB3
CB4
CG3
CG5
CG10
CG11
CE13
CE48
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT14
Traballo tutelado - Presentación dos traballos realizados acorde ás pautas propostas

Os resultados da aprendizaxe son:
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico.
- Manexo dos Tics de forma adecuada ás necesidades e niveis da Educación Primaria
25 CB1
CB3
CB4
CG3
CG5
CG10
CG11
CE13
CE48
CT1
CT2
CT3
CT6
CT9
CT14
Resolución de problemas e/ou exercicios - Tres probas teóricas sobre os conceptos básicos e o contido do temario.

Os resultados da aprendizaxe son:
- Comprender os principios básicos das Ciencias Sociais. Xeografía
- Coñecer o Currículo escolar das Ciencias Sociais. os contidos xeográficos.
- Coñecer e aplicar os métodos e técnicas propios da Xeografía no estudo e análise espacial e dominar o vocabulario xeográfico básico.
50 CB1
CB3
CB4
CG9
CE31
CE48
CT1
CT3
CT14
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

 Para obter un aprobado na cualificación final é condición necesaria superar as probas teóricas e prácticas. A realización das demais actividades por si soas, aínda que numericamente permítano, non será suficiente para conseguir o aprobado final.
As probas teórico-prácticas non se compensarán entre si de face á nota final; é preciso aprobar o tres partes de maneira independente. Ás probas parciais só poderanse presentar aqueles alumnos/as que entregasen unha ficha debidamente cuberta dentro do primeiro mes. Na segunda convocatoria, Xullo, e demais convocatorias extraordinarias, deberá facerse un exame global da materia.
Os alumnos/as que excedan da porcentaxe de falta de asistencia permitido, deberán facer un exame específico, ademais de entregar debidamente coa súa correspondente exposición, os traballos de aula. Aqueles casos nos que os alumnos/as non podan asistir a clase de forma regular por causas moi xustificadas, terán un procedemento de avaliación diferente. É conveniente que as persoas que se atopen neste estado póñanse en contacto coa profesora a principios do cuadrimestre.

Data de examen: Consultar calendario de exames na páxina web: https://www.escuelamagisterioceuvigo.es/organizacion-academica/
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Aviso Legal