Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Física III
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento Probas que inclúen preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta argumentada 50 CG10
CE2
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións establecido/as polo profesor 40 CG10
CE2
CT10
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Elaboración dun informe por parte dos alumnos no que se reflicten as características do traballo levado a cabo. Os alumnos deben describir as tarefas e procedementos desenvolvidos, mostrar os resultados obtidos ou observacións realizadas, así como a análise e tratamento de datos 10 CG10
CE2
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
1. AVALIACIÓN CONTINUA

PROBAS DE AVALIACIÓN CONTINUA (40%)

- Cualificación A0 (20%) obterase mediante exames de preguntas de desenvolvemento sobre os contidos dos bloques I e II

 - Cualificación L0 (20%) obterase mediante a resolución de problemas sobre os contidos do bloque III.1 (10%) e informes de prácticas (ou informes temáticos) sobre os contidos do bloque III.2 (10%). Á cualificación L0 só poden optar alumnos que asistisen regularmente ao laboratorio

EXAME FINAL (60%)

- Realízase na convocatoria de decembro-xaneiro

- Cualificación T1 (30%) obterase mediante un exame de preguntas de desenvolvemento sobre os contidos dos bloques I e II

 - Cualificación P1 (30%) obterase mediante resolución de problemas sobre os contidos dos bloques I e II

CUALIFICACIÓN GLOBAL

- Cualificación global G1 obtense como

G1 = T1 + P1 + L0 + A0

- Para aprobar a materia é condición necesaria e suficiente obter unha cualificación global G1 maior ou igual a 5


2. AVALIACIÓN AO FINAL DO CUADRIMESTRE

EXAME SUBSTITUTIVO DAS PROBAS DE AVALIACIÓN CONTINUA (40%)

- Realízase o mesmo día que o exame final (decembro-xaneiro)

 - Cualificación A1 (20%) obterase mediante exames de preguntas de desenvolvemento sobre os contidos dos bloques I e II

- Cualificación L1 (20%) obterase mediante a resolución de problemas sobre os contidos do bloque III.1

CUALIFICACIÓN GLOBAL

- Neste caso a cualificación global G1 obtense como

G1= T1 + P1 + L1 + A1

- Para aprobar a materia é condición necesaria e suficiente obter unha cualificación global G1 maior ou igual a 5

 - No caso de que se dispoña xa dalgunha das cualificacións L0 ou A0 (ou ambas), pode escollerse entre:

a) realizar a proba correspondente a L1 e/ou A1. Neste caso, L1 substitúe e anula a L0 mentres que A1 substitúe e anula a A0

b) utilizar L0 e/ou A0 en lugar de realizar a proba correspondente a L1 e/ou A1, respectivamente

3. AVALIACIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA (XUÑO-XULLO)

EXAME FINAL (60%)

- Realízase na convocatoria de xuño-xullo

 - Cualificación T2 (30%) obterase mediante un exame de preguntas de desenvolvemento sobre os contidos dos bloques I e II

- Cualificación P2 (30%) obterase mediante resolución de problemas sobre os contidos dos bloques I e II

EXAME SUBSTITUTIVO DAS PROBAS DE AVALIACIÓN CONTINUA (40%)

- Realízase o mesmo día que o exame final (xuño-xullo)

- Cualificación A2 (20%) obterase mediante exames de preguntas de desenvolvemento sobre os contidos dos bloques I e II

 - Cualificación L2 (20%) obterase mediante a resolución de problemas sobre os contidos do bloque III.1

CUALIFICACIÓN GLOBAL

- Neste caso a cualificación global G2 obtense como

G2 = T2 + P2 + L2 + A2

- Para aprobar a materia é condición necesaria e suficiente obter unha cualificación global G2 maior ou igual a 5

- No caso de que se dispoña xa dalgunha das cualificacións L0, L1, A0 ou A1, pode escollerse entre:

 a) realizar a proba correspondente a L2 e/ou A2. Neste caso, cada nova cualificación substitúe e anula á anterior do mesmo tipo (L0 ou L1 e/ou A0 ou A1, respectivamente)

b) para cada tipo, utilizar a cualificación que xa se ten (L0 ou L1 e/ou A0 ou A1) en lugar de realizar a proba correspondente (L2 e/ou A2)


4. NOMENCLATURA DE CUALIFICACIÓNS

- L = a máis recente das cualificacións L0, L1 ou L2

- A = a máis recente das cualificacións A0, A1 ou A2

- T = T1 en convocatoria de decembro-xaneiro
(1º edición) ou T2 en convocatoria
de xuño-xullo (2º edición)

- P = P1 en convocatoria de decembro-xaneiro
(1º edición) ou P2 en convocatoria
de xuño-xullo (2º edición)

- G = G1 en convocatoria de decembro-xaneiro (1º edición) ou G2 en convocatoria de xuño-xullo (2º edición)

- En calquera das dúas convocatorias oficiais
obtense a cualificación global como

G =  T +  P +  L +  A

 - Para aprobar a materia é condición
necesaria e suficiente obter unha cualificación global G maior ou igual a 5


5. NORMAS DE AVALIACIÓN COMPLEMENTARIAS

 - É obrigatorio levar o DNI ou documento identificativo equivalente aos exames

 - Non se permitirá a utilización de ningún
dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización
expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula
de exame será considerado motivo de non superación da materia no
presente curso académico e a cualificación global será "suspenso (0,0)"

- As probas de avaliación e a súa corrección serán realizadas conxuntamente polo colectivo de profesores que imparten a materia

- Aqueles alumnos que non se presenten ao exame final obterán como cualificación global "non presentado"

- As datas dos exames en cada convocatoria serán as asignadas pola Dirección da E.E.I.

- Tanto os exames da convocatoria fin de
carreira como os que se realicen en datos e/o horarios distintos a os fixados
oficialmente polo centro, poderán ter un formato de exame distinto a o detallado anteriormente, aínda que as cualificacións (L, A, T e P) conservarán o mesmo
valor na cualificación global G.

- Darase a coñecer con suficiente antelación a data e as horas de revisión de exames. Fóra desas horas non será posible, excepto por causas debidamente xustificadas e demostradas


6. COMPROMISO ÉTICO

Espérase que o alumno presente un comportamento ético
adecuado. No caso de que se detectase un comportamento non ético (copia, plaxio,
utilización de aparellos electrónicos non autorizados, ou outros) considerarase que
o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso
a cualificación global no presente curso académico será "suspenso
(0.0)"

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000