Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Ciberseguridade
 Materias
  Xestión da seguridade da información
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Facilitaranse as presentacións para os grupos A a través de Moovi.

No caso dos grupos B o profesorado titor poderá establecer canles de comunicación co alumnado a través de Campus Remoto, Faitic ou outras ferramentas.

As titorías relalizaranse por medios telemáticos (correo electrónico, Campus Remoto, foros de Moovi, etc.) baixo cita previa.


=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
No caso de activación de docencia non presencial, non se realizarán cambios no modelo de avaliación.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000