Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación - En extinción
 Adquisición das competencias básica

GRAO EN ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

COMPETENCIAS BÁSICAS E XERAIS

A memoria de verificación do título vixente dende o 23/3/2015 inclúe como novidade unha táboa coas competencias básicas establecidas polo RD 861/2010. Estas competencias non aparecen como tales nas fichas nin nas guías docentes das materias debido a súa correlación con diversas competencias xerais da titulación. De seguido inclúese a relación das competencias básicas e xerais do título e resúmese a correlación entre elas.

Relación de competencias básicas da titulación (establecidas polo RD 861/2010)

CB1: Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

CB2: Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.

CB3: Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

CB4: Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.

CB5: Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Relación de competencias xerais da titulación (CG1 a CG9: establecidas pola Orde Ministerial CIN/352/2009; CG10 a CG14: competencias adicionais que complementan as determinadas por la orde CIN)

CG1: Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

CG2: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG3: Conocimiento de materias básicas y tecnologías que capaciten al alumnado para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, para la toma de decisiones, la creatividad, y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

CG5: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos su ámbito específico de la telecomunicación.

CG6: Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG7: Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG8: Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.

CG9: Capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

CG10: Capacidad para realizar lectura crítica de documentos científicos.

CG11: Saber aproximarse a un problema nuevo abordando primero lo esencial e después lo accesorio o secundario.

CG12: Desarrollo de la capacidad de discusión sobre cuestiones técnicas

CG13: Capacidad para manejar herramientas software que apoyen la resolución de problemas en ingeniería.

CG14: Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información

Correlación entre as competencias básicas e as xerais da titulación

Competencia básica        Competencias generales que contemplan la competencia básica


CB1:                                          CG3


CB2:                                          CG4, CG1


CB3:                               CG4, CG12, CG5


CB4:                               CG9


CB5:                               CG3


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000